Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

 

 ĐẠI TẠNG KINH

 NHẬP MÔN

 

 Giới Thiệu 139 Kinh Điển

 Phật Giáo


 Hán Dịch: Thích Ấn Hải
                 Thích Nguyện Quỷnh
 Việt Dịch: Thích Viên Lý

 

 


MỤC LỤC

 

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ

LỜI NÓI ĐẦU

 

KINH ĐIỂN ẤN ĐỘ

 

1. Trường A Hàm Kinh
2. Trung A Hàm Kinh
3. Đại Thừa Bản Sanh Tâm

    Địa Quán Kinh
4. Phật Sở Hành Tán
5. Tạp Bảo Tạng Kinh
6. Pháp Cú Ví Dụ Kinh
7. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La

    Mật Đa Kinh
8. Kim Cang Bát Nhã Ba La

    Mật Đa Kinh
9. Đại Lạc Kim Cang Bất

    Không Chân Thật Tâm Ma

    Dà  Kinh
10. Nhơn Vương Bát Nhã

     Ba La Mật Kinh
11. Bát Nhã Ba La Mật Đa

     Tâm Kinh
12. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
13. Vô Lượng Nghĩa Kinh
14. Quán Phổ Hiền Bồ Tát

     Hạnh Pháp Kinh
15. Đại Phương Quảng Phật

     Hoa Nghiêm Kinh
16. Thắng Man Sư Tử Hống

     Nhất Thừa Đại Phương

     Tiện Phương Quảng Kinh
17. Vô Lượng Thọ Kinh
18. Quán Vô Lượng Thọ

      Phật   Kinh
19. A Di Đà Kinh
20. Đại Niết Bàn Kinh
21. Phật Thùy Bát Niết Bàn

      Lược Thuyết Giáo Giới Kinh
22. Địa Tạng Bồ Tát Bản

      Nguyện Kinh
23. Bát Châu Tam Muội Kinh
24. Dược Sư Lưu Li Quang Như

      Lai Bản Nguyện Công Đức     

      Kinh
25. Di Lặc Hạ Sanh Thành

     Phật Kinh
26. Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh
27. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh
28. Nguyệt Thượng Nữ Kinh
29. Tọa Thiền Tam Muội Kinh
30. Đạt Ma Đa La Thiền Kinh
31. Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh
32. Thủ Lăng Nghiêm Tam

      Muội Kinh
33. Nhập Lăng Già Kinh

34. Kim Quang Minh Tối

     Thắng Vương Kinh
35. Giải Thân Mật Kinh
36. Vu Lan Bồn Kinh
37. Tứ Thập Nhị Chương Kinh
38. Đại Phương Quảng Viên

     Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa

     Kinh
39. Đại Tì Lô Giá Na Thành

     Phật Thần Biến Gia Trì Kinh
40. Kim Cang Đảnh Nhất Thiết

     Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại

     Thừa Hiện Chứng Đại Giáo

     Vương Kinh
41. Tô Tất Địa Yết La Kinh
42. Ma Đăng Già Kinh
43. Ma Ha Tăng Chỉ Luật
44. Tứ Phần Luật
45. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa
46. Phạm Võng Kinh
47.
Ưu Bà Tắc Giới Kinh
48. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

     Ưu Bà Đề Xá
49. Thập Trụ Tì Bà Sa Luận
50. Phật Địa Kinh Luận
51. A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận
52. Trung Luận
53. Du Già Sư Địa Luận
54. Thành Duy Thức Luận
55. Duy Thức Tam Thập Luận

     Tụng
56.
Duy Thức Nhị Thập Luận
57. Nhiếp Đại Thừa Luận
58. Biện Trung Biên Luận
59.
Đại Thừa Trang Nghiêm

      Kinh Luận
60.
Đại Thừa Thành Nghiệp Luận
61.
Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo

     Tánh Luận
62.
Nhơn Minh Nhập Chánh

      Lý Luận
63.
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

      Luận
64.
Kim Cang Châm Luận
65.
Chương Sở Tri Luận
66.
Bồ Đề Hành Kinh
67. Kim Cang Đỉnh Du Già

     Trung Phát A Nậu Đa La

     Tam Miệu Tam Bồ Đề

     Tâm Luận
68. Đại Thừa Khởi Tín Luận
69. Thích Ma Ha Diễn Luận
70. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh

 

 

KINH ĐIỀN TRUNG HOA


71. Bát Nhã Ba La Mật Đa

     Tâm Kinh U Táng

72. Diệu Pháp Liên Hoa

     Kinh Huyền Nghĩa
73. Quán Vô Lượng Thọ

      Phật Kinh Sớ
74. Tam Luận Huyền Nghĩa
75. Đại Thừa Huyền Luận
76. Triệu Luận
77. Hoa Nghiêm Nhất Thừa

     Giáo Nghĩa Phân Tề

      Chương
78. Nguyên Nhơn Luận
79. Ma Ha Chỉ Quán
80. Tu Tập Chỉ Quán Tọa

     Thiền Pháp Yếu
81. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi
82. Quốc Thanh Bách Lục
83. Trấn Châu Lâm Tế Huệ

      Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
84. Phật Quả Viên Ngộ Thiền

     Sư Bích Nham Lục
85. Vô Môn Quan
86. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo

     Đàn Kinh
87. Tín Tâm Minh
88. Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế

     Thiền Sư Truyền Tâm

     Pháp Yếu
89. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca
90. Sắc Tu Bách Trượng

     Thanh Qui
91. Di Bộ Tông Luân Luận
92.
A Dục Vương Kinh
93.
Mã Minh Bồ Tát Truyện
94. Long Thọ Bồ Tát Truyện
95. Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp

     Sư Truyện
96. Đại Đường Đại Từ Ân Tự

     Tam Tạng Pháp Sư Truyện
97. Cao Tăng Truyện
98. Tỳ Kheo Ni Truyện
99. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện
100. Đại Đường Tây Vực Ký
101. Đại Đường Hòa Thượng

       Đông Chinh Truyện
102. Hoằng Minh Tập
103. Pháp Uyển Châu Lâm
104. Nam Hải Ký Qui Nội

       Pháp Truyện
105. Phạn Ngữ Tạp Danh
 

KINH ĐIỂN NHẬT BỔN

 

106.Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ
107. Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ
108. Pháp Hoa Nghĩa Sớ
109. Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện
110. Đại Thừa Pháp Tướng

       Nghiên Thần Chương
111. Quán Tâm Giác Mộng Sao
112. Luật Tông Cương Yếu
113. Thiên Thai Pháp Hoa

       Tông Nghĩa Tập
114. Hiển Giới Luận
115. Sơn Gia Học Sinh Thức
116. Bì Tàng Bảo Thược
117. Biện Hiển Mật Nhị

       Giáo Luận
118. Tức Thân Thành Phật

        Nghĩa
119. Thanh Tự Thực Tướng

        Nghĩa
120. Nghĩa Chữ “Hùm”
121. Ngũ Luân Cửu Tự Minh

       Bí Mật Thích
122. Mật Nghiêm Viện Phát

       Lộ Sám Hối Văn
123. Hưng Thiền Hộ Quốc Luận
124. Phổ Khuyến Tọa Thiền

       Nghi
125. Chánh Pháp Nhãn Tàng
126. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký
127. Tuyển Trạch Bản Nguyện

        Niệm Phật Tập
128. Hiển Tịnh Độ Chân Thật

       Giáo Hành Chứng Văn

        Loại
129. Thán Dị Sao
130.
Liên Như Thượng Nhơn

       Ngự Văn
131. Vãng Sanh Yếu Tập
132. Lập Chánh An Quốc Luận
133. Khai Mục Sao
134. Quán Tâm Bổn Tôn Sao
135. Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh
136. Bát Tông Cương Yếu
137. Tam Giáo Chỉ Qui
138. Mạt Pháp Đăng Minh Ký
139. Thập Thất Điều Hiến Pháp

PHỤ LỤC

        Nguồn Gốc Đại Tạng Kinh
 

       Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.