Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   ĐẠI CƯƠNG
   TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

   Tác Giả: Jaidev Singh
   Dịch Giả: Thích Viên Lý
 


MỤC LỤC

VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý


CHƯƠNG I

1. Đại Thừa và Nguyên Thủy

2. Ba Giai Đoạn trong Phật Giáo

3. Trung Luận:  Cuộc Đời của Long Thọ (Nàgàrjuna)

    và Đề Bà (Thánh Thiên - Àryadeva)

4. Khởi Nguyên của Phật Giáo Đại Thừa (Mahayàna)

 

CHƯƠNG II

    Tư Liệu Văn Bản (Literary Sources)

5. Trước Tác và Giáo Lý của Hệ Phái Trung Quán Triết Học

6. Long Thọ và Đề Bà (Thế Kỷ Thứ Nhì Sau Tây Lịch)

7. Biện Chứng Pháp Trung Quán (Madhyamaka Dialectic):

    Khởi Nguyên, Cấu Trúc và Phát Triển

8. Đóng Góp Tích Cực của Long Thọ

 

CHƯƠNG III

9. Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa

 

CHƯƠNG IV

10. Những Đặc Điểm Chính của Triết Học Trung Quán

 

CHƯƠNG V

11. Sự Quan Trọng của Khái Niệm về Trung Đạo

     (Madhyamà Pratipad)

12.Tuyệt Đối và Hiện Tượng

13. Biểu Hiện của Thực Tại (Samvrti: Tục Đế) và Thực Tại  

     Tuyệt Đối (Paramàrtha Satya: Thắng Nghĩa Đế)

14. Chân Như và Như Lai (Tathatà - Tathàgata)

15. Pháp Giới (Dharmdhàtu) và Thực Tại Tế (Bhùtakoti)      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Thiền Trong Nghệ Thuậ­t Bắn Cung


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.