Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


KHÓI NƯỚC TRĂM THÀNH

Tác Giả: Phật Quốc Thiền Sư
Dịch Giả: Thích Kế Châu

 

 

 

 

MỤC LỤC

 1. Lời Giới Thiệu

 2. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Vân tỳ kheo

 3. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Hải Vân tỳ kheo

 4. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Thiện Trụ tỳ kheo

 5. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Di Già Bồ Tát

 6. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với trưởng giả Giải Thoát

 7. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Hải Tràng tỳ kheo

 8. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với cận sự nữ Hưu Xả

 9. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Tỳ Mục Cù Sa tiên nhân
 10. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Thắng Nhiệt Bà La Môn

 11. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Từ Hành Đồng Nữ

 12. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Thiện Kiến tỳ kheo

 13. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Tự Tại Vương Đồng Tử

 14. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với cận sự nữ Cụ Túc

 15. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với cư sĩ Minh Trí

 16. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Pháp Bảo Kế trưởng giả

 17. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Phổ Nhãn trưởng giả

 18. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với vua Vô Yểm Túc

 19. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với vua Đại Quang

 20. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với bà ưu-bà-di Bất Động

 21. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với ngoại đạo Biến Hành

 22. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với trưởng giả Ưu Bát La Hoa

 23. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với thuyền trưởng Bà Thi La

 24. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Vô Lượng Thắng

 25. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Sư Tử Tần Thân tỳ kheo ni

 26. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Bà Tu Mật Đa nữ

 27. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với cư sĩ Bệ Sắc Chi La

 28. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Quán Tự Tại Bồ Tát

 29. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Chánh Thú Bồ Tát

 30. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với vị Đại Thiên Thần

 31. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với An Trụ Địa Thần

 32. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Bà San Bà Diễn Để Chủ Dạ Thần

 33. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Phổ Đức Tịnh Quang Chủ Dạ Thần

 34. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh Chủ Dạ Thần

 35. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức Chủ Dạ Thần

 36. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Tịch Tịnh Âm Hải Chủ Dạ Thần

 37. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Thuỷ Hộ Nhất Thế Thành Chủ Dạ Thần

 38. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Khai Phu Nhất Thế Thọ Hoa Chủ Dạ Thần

 39. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Đại Nguyệt Tinh Tấn Lực Cớu Hộ Chúng Sanh Chủ Dạ Thần

 40. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Diệu Đức Viên Mãn Thần

 41. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Thích Chủng Cù Ba Nữ

 42. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với mẹ Phật bà Ma Gia Phu Nhân

 43. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Thiên Chủ Quang Thiên Nữ

 44. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Đồng Tử Sư Biến Hữu Chủ Thế Sư Phạm

 45. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Thiện Tri Chúng Nghệ Đồng Tử

 46. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Kiền Thắng ưu-bà-di

 47. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Kiên Cố Giải Thoát trưởng giả

 48. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Diệu Nguyệt trưởng giả

 49. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Vô Thắng Quân trưởng giả

 50. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Bà La Môn Tối Tịch Tịnh

 51. Thiện Tài Đồng Tửtham phỏng với Đức Sanh Đồng Tử, Hữu Đức Đồng Nữ

 52. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với Di Lặc Bồ Tát

 53. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 54. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng với đức Phồ Hiền Bồ Tát

 55. Văn Thù Chỉ Nam Đồ Tán Sự

 56. Văn Thù Chỉ Thiện Tài Nam Tuân Tri Thức Đồ Tán

 57. Thiện Tài Nam Tuân Hoa Tạng Hải Nhân Duyên Tự

 58. Chú Thích


Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới
Xuất Bản 1993

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.