Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 TÂM THƯ
Nguyên Tác: Thích Trí Thủ
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
 1. QUYỂN I - KINH
  1. Phật Thuyết Vô Thường Kinh (âm và nghĩa)
  2. Kinh A Di Đà
  3. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
  4. Kinh Pháp Hoa - Phẩm Thường Bất Khinh
  5. Kinh Bất Tăng Bất Giảm
  6. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng
  7. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
  8. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
  9. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát
  10. Thiện Cảm Ứng Cứu Nạn
  11. Phật Dạy Ấn Tống Kinh - Tượng Được Mười Công Đức
  12. Kinh Bát Đại Nhân Giác
  13. Bát Nhã Tâm Kinh
  14. Nghi Thức Cúng Giao Thừa và Viá Di Lặc
  15. Nghi Thức Chúc Tán
  16. Nghi Thức Lễ Phật Đản
  17. Nghi Thức Lế Thành Đạo
  18. Kinh A Di Đà
  19. Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi
  20. Nghi Thức Lễ Cầu An và Lễ Thành Hôn
  21. Nghi Thức Hộ Niệm Khi Lâm Chung
  22. Nghi Thức Cúng Cô Hồn
  23. Nghi Chẩn Tế
  24. Các Ngày Vía Phật

   

 2. QUYỂN II - LUẬT
  1. Những Điều Căn Bản Cho Các Phật Tử Mới Quy Y Tam Bảo
  2. Nghi Thức Quy Y Giới
  3. Bát Quan Trai Giới
  4. Pháp Trưởng Tịnh
  5. Nghi Thức Truyền Giới và Bồ Tát
  6. Giới Luật - Viên Âm Số 89
  7. Giới Luật - Viên Âm Số 91
  8. Tam Quy - Viên Âm Số 84
  9. Luật Tỳ Kheo
  10. Luật Tỳ Kheo Yết Ma Yếu Chỉ
  11. Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Hiệp Chú [Chánh Văn - Dịch và Chú Giải]
   
 3. QUYỂN II - LUẬN
  1. Pháp Môn Tịnh Độ
  2. Mười Điều Tâm Niệm
  3. Phát Bồ Đề Tâm Luận
  4. Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  5. Giáo Lý Về Nghiệp - Cơ Sở Đạo Đức Học và Luật Học
  6. Năm Lượng Phương Tiện Lý Giải
  7. Ba Tháng An Cư
  8. Thử Vạch Một Quy Chế Tăng Sĩ và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh
  9. Lời Giới Thiệu (Trong cuốn Liễu Sanh Thoát Tử)
  10. Lời Giới Thiệu Kinh Kim Quang Minh
  11. Lời Giới Thiệu Tập San Công Đức Nhẫn Nhục của Ni Chúng Diệu Đức
  12. Lời Chúc Tết
  13. Việt Nam Phật Giáo Bách Khoa Từ Điển
  14. Văn Đắc Pháp
  15. Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Tăng Già Bia Minh
  16. Kệ Phú Pháp
  17. Thơ và Câu Đối
   

Source: thuvienhoasen.org


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.