Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển I
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA

 

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa

Tánh đức từ bi hằng biểu lộ

Trải bao cuộc du hành mục đổ. (1)

Xót sinh linh kiếp số trầm luân

Cảnh sanh, già, đau, chết gian truân

Luống chịu khổ không ngừng gây khổ

Mê chấp tánh tham, si, tật đố. (2)

Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia

Nợ tuần hoàn vay trả không xa

Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn

Bồ Tát đủ Bà Tâm lân mẫn (3)

Quyết hy sinh độ tận hữu tình

Đoạn ái ân phú quý riêng mình

Chọn điệu sống quang minh vô trụ (4)

Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ

Cùng quần sanh hưởng thú yên lành

Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh

Rời cung cấm băng thành tìm đạo

Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo (5)

Mở lòng thương Đại tạo (6) bao la

Chiếc thân vui bạn với yên hà (7)

Theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc

Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc

Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh

Non sông gấm vóc thiên thành (8)

Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào

A Nô Ma sóng vỗ rạt rào

Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh

Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh

Dừng vó câu (9) thả ghánh tang bồng (10)

Gởi lời về tâu trước bệ rồng

Cầu Vương phụ  giải lòng trông đợi

Rừng khổ hạnh lần dò bước tới

Xét hành nhơn (11) lầm lỗi nhiều phương

Bởi người chưa rõ lý chơn thường

Hạnh kỳ đặc (12) hồi đầu vô ích

Tạm dời gót trên đường điểu tích (13)

Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên

Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền

Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất

Đầy ba đức (14) cõi lòng chơn tịnh

Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng

Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên

Trên pháp tọa Bồ Đề chứng quả

Hóa độ khắp đại thiên (15) thiên hạ

Muôn loại đều một dạ ghi ơn

Chúng con nay phát nguyện tu nhơn (16)

Nhờ tắm  gội từ vân pháp vũ (17)

Trước bửu điện trì kinh niệm chú

Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng

Cúi xin Phật, Pháp, Thánh Hiền

Gia hộ chóng tiêu  trừ nghiệp chướng

Ngưỡng mộ đấng Pháp Vương vô thượng

Nhất tam đồng đảnh lễ quy y.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

Chú thích :

1. Mắt thấy.

2. Ganh ghét.

3. Tâm rộng lớn.

4. Bồ tát không trụ sanh tử, Niết Bàn.

5. Lệ nói thường tình, phạm vi nhỏ hẹp.

6. Nghĩa là vũ trụ.

7. Nước mây, ý nói xa chốn phồn hoa.

8. Tự nhiên.

9. Con ngựa.

10. Đánh Đông dẹp Bắc tang bồng hồ thỉ.

11. Người tu hành.

12. Hiếu kỳ, lập dị, sai chánh pháp.

13. Dấu chim đi, đường mòn ở chốn hoang vu.

14. Trí đức, đoạn đức,  ân đức

15. Pháp giới, đại thiên thế giới.

16. Tu nhơn lành.

17. Mây từ bi, mưa chánh pháp, ý nói nghe được Phật Pháp.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.