Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển I
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

 

Hào quang chiếu diệu

Sáng tỏ mười phương

Ngộ lý chơn thường

Phá màn hôn ám

Đệ  tử lòng thành bái sám

Trước điện dâng hoa

Cúng dường Phật Tổ Thích Ca

Ba ngôi thường trú

Đệ tử chúng con :

Nhân lành chưa đủ

Nghiệp báo theo hoài

Nay nhờ Văn Phật Như Lai

Giáng trần cứu độ

Sáu năm khổ hạnh

Bảy thất tham thiền

Ma oán dẹp yên

Thần long che chở

Tâm quang rực rỡ

Chứng lục thần thông

Lộ chiếu minh tinh

Đạo thành Chánh giác

Trời người hoan lạc

Dậy tiếng hoan hô

Năm mươi năm hóa độ

Ba trăm hội đàm kinh

Cứu phàm ngưu thoát khỏi mê đồ

Tiếp hiền thánh siêu sanh Tịnh độ

Muôn đời xưng tán

Vạn đức hồng danh

Đệ tử chí thành

Lễ bày kỷ niệm

Tâm hương phụng hiến

Gọi chút báo ân

Ngửa mong vô thượng Pháp vương

Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ  Hiền Bồ Tát.  (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.  (3 lần)

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.