Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển I
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp BÀI TỤNG LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
(30-7-âl)

 

Ta xem Địa Tạng sức oai thần

Kiếp số hằng sa khó tỏ trần

Thấy nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ

Trời, người lợi ích sự không ngần

Hoặc Rồng hoặc Thần cùng nam nữ

Báo tận sẽ sa vào đường dữ

Chí tâm quy mạng Đại sĩ thân

Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ

Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha

Huynh đệ chi em kẻ ruột rà

Lớn khôn nghĩ đến  đều không biết

Nẻo dữ đường lành ở đâu là?

Hoặc vẽ, hoặc tô Đại sĩ hình

Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành

Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu

Bồ tát hiện thân đến bên mình

Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào

Dầu sa ác thú cũng ra mau

Nếu được không lui lòng kính ngưỡng

Thánh ký, Bồ tát vuốt đầu trao

Bồ đề vô thượng muốn tu hành

Mong ra ba cõi khỏi tử sinh

Người này đã phát lòng bi lớn

Trước nên chiêm lễ Đại sĩ hình

Nghe tên quy y đấng trọn lành

Cúng dường cung kính phát lòng thành

Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng

Bao nhiêu mong ước sớm viên thành

Có kẻ phát tâm tụng kinh sách

Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách

Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ  bàn

Đọc rồi quên rồi luôn sót mất

Người nầy nghiệp chướng nó làm mê

Học Đại thừa kinh khó mọi bề

Y phục, uống ăn, các ngọa cụ

Cúng dường Địa Tạng với hương hoa

Dùng chén nước trong bày trước tượng

Cách một ngày đêm bưng lấy uống

Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân

Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống

Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh

Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh

Chiêm bao thấy rõ Tôn dung hiện

Thức rồi liền đặng trí khôn lanh

Đại thừa kinh giáo nghe qua tai

Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai

Chính nhờ Đại sĩ oai thần lớn

Thần giúp người kia có huệ tài

Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau

Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau

Ngủ mê mộng mị không an giấc

Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào!

Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài

Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay

Nhẫn đến chiêm bao đều an cả

Quỉ Thần phò hộ, của dư dùng

Muốn qua sông biển, đến núi rừng

Cầm thú độc nguy, giặc đón đường

Ác Thần, ác Quỷ, mưa gió dữ

Nhiều nỗi gian nan khốn không lường

Sắp sửa ra đi đối trước tượng

Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng

Núi rừng biển cả có vàotrong

Ác tai tiêu sạch thường an sướng

Quán Âm lắng nghe ta nói rõ

Địa Tạng vô lượng oai thần đó

Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi

Rộng tuyên Đại sĩ đầy sức nọ!

Như người nghe đến Địa Tạng danh.

Thấy hình chiêm lễ hết  lòng thành

Hương hoa, ăn uống, dâng y phục

Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành

Nếu hay đem công hồi pháp giới

Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi

Quán âm nên biết gắng tuyên bày

Truyền khắp hằng sa nhiều nước cõi!

Nam  mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.