Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển I
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp VĂN SỚ CÚNG THÁNH ĐẢN ĐỨC ĐỊA TẠNG
(30-7-âl)
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng :

Ánh sáng minh châu, soi thấu ba ngàn vũ trụ.

Tiếng reo  kim tích, phá tan tám vạn ngục tù.

Bởi vậy, Đức Địa Tạng Bồ Tát đã được :

Chư Phật đồng khen

Thánh Hiền đều kính.

Sớ rằng :

Nay có đệ tử Thích... ở chùa... cùng mười phương Phật tử trong giờ phút này :

Cung kính quỳ trước kim đài,

Chí thành dâng lên bảo tướng.

Đôi cành hoa giác, năm nén hương lòng.

Cúng dường Địa Tạng Bổn Tôn,

Kính lễ U Minh Giáo Chủ.

Ngửa mong Đại Thánh,

Chứng giám tấc thành.

Chúng con và tất cả :

Thiết tha một niệm, cảm cách muôn phương,

Chấp tay chiêm ngưỡng, dâng lời ca dương

Cao cả thay đại thệ, lớn lao thay đại nguyền!

Thề chưa chứng Bồ đề, khi chúng sanh hãy còn sanh tử;

Nguyện không thành Phật đạo, lúc địa ngục chưa hết khổ đau.

Thật vậy,

Trọng lời thề hơn Phật vị,

Quí tâm nguyện hơn Bồ đề!

Địa ngục khổ đau ôi đã đến,

Thiên đàng vui sướng hỡi chưa về.

Hy vọng biết bao cho chúng sanh đang trông đợi,

Thỏa lòng nào kể, cho Hiền Thánh đã mong nhờ.

Chúng con nhớ một thuở xa xưa :

Dưới chân đức Thế Tôn,

Trên hội trời Đao Lợi,

Mười phương hội họp về,

Nhiều khó mà nghĩ ngợi.

Đó là :

Vô số chư Phật, Trời, Người, hà sa Long, Thiên, Quỷ vật

Các vị ấy trong vô lượng kiếp từng đức Đại Thánh :

Đã độ, đang độ và sẽ độ.

Đã thành, đang thành và sẽ thành.

Bổn Tôn Địa Tạng, công đức khôn lường,

Hết lòng tán tụng, cùng lời ca dương.

Đến đây, tất cả chúng con chỉ có :

Đôi lời mộc mạc, mạo muội tỏ bày,

Đầu đội sớ nầy,dâng lên bái bạch.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Biển thệ thường đầy, mây lành khắp bủa,

Cả thi Pháp lực, phá nát A Tỳ,

Cứu vong nhơn ra khỏi âm ty,

Mở Thánh lộ đi về Phật quốc.

Âm dương đều lợi,

Còn mất đồng nhờ.

Cẩn sớ.

Nay ngày 30 tháng 07 năm...

Đệ tử chúng đẳng, hòa nam thượng sớ.

 

*Biệt chú :

Bản văn này để tác bạch cúng vía đức Địa Tạng Bồ tát thì thể thức quá dài. Vì công hạnh của Bồ tát không thể viết ngắn lại mà đủ được. Do đó có thể đổi làm bài tụng, và nếu đổi thì câu : “đầu đội sớ này”, sửa lại thành “cúi đầu trước đây, xưng dương Thánh hiệu, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát”. (Niệm nhiều ít tùy ý) và bỏ câu : “tác đại chứng minh”, chỉ dùng phục nguyện, bỏ cả hai chữ “sớ rằng”. Nếu dùng làm bài tụng thì chịu khó viết ra để khi tụng khỏi trục trặc qua các câu thay đổi nói trên. Và tựa đề : Ý nghĩa lễ Thánh đản đức Địa Tạng Bồ tát.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.