Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
NGHI THIẾT LINH SÀNG
 

* Tiết thứ làm nghi :

Chuông trống Bát nhã.

Cử nhạc khai đàn.

Chủ lễ lâm diên.

Cử nhạc tham lễ.

Chủ lễ niệm hương.

Dâng hương-tác lễ.

- CH L H PH XÍCH-XƯỚNG :

Môn đồ, hiếu quyến,

Mời đến trước đây.

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm.

- CH L H PH XÍCH - VNH KHAI DIÊN :

Ta bà một thuở ra đi ,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng,

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba,

Người đi dấu vết chưa nhòa ,

Bác y truyền lại sương pha lạnh lùng!

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- T BCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường .

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

- CH L H PH XÍCH - C HƯƠNG TÁN :

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CH L QU BCH :

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Mượn sắc thân giả huyễn, (để)

Thành thể tánh chơn thường!

Kính bạch (chùa) đường thượng :

Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ...

Húy thượng ... hạ.., hiệu ...

Tân tịch Hòa thượng Bổn sư giác linh!

Người :

Đạo siêu ngoài cõi,

Pháp lợi trong đời.

Đèn thiền thắp sáng mọi nơi,

Án Tổ tô son muôn thuở.

Ngôi chiêm y của Hải chúng,

Đáng bậc côn bằng.

Đấng mô phạm của Sơn môn,

Xứng danh sư tượng. (1)

Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn.

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ đêm vắng chở trăng,

Bể khổ còn chi ánh sáng?

Xe pháp ngày thanh lướt gió,

Đường mê đêm tối ngại mưa!

Hòa thượng…… ...

Đã “tùy duyên thuận xả”,

Nay chúng con xin “y pháp an tàng”.

Vì vậy, xin thiết lập linh sàng,

Cung an long vị.

Phụng hiến ba tằng pháp thủy,

Cúng dường một nén tâm hương.

Và mong rằng :

Đại chúng hiện tại đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh :

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần,

Thuở đồng chơn cát ái từ thân,

Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

(Chùa) ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ..........

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

l          Duy nguyện :

Lư vàng vừa bén, khói trắng bay xa,

Nguyện giác linh quang giáng linh tòa,

Xin từ mẫn chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh..

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Ba y một bát, muôn dặm nghìn nhà,

Hóa du ba cõi vào ra,

Hành đạo sáu đường qua lại.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

(Chùa) ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

l          Duy nguyện :

Vài lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng,

Lòng chúng con tha thiết ân cần,

Mong Hòa thượng xót thương chứng giám.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh..

Tòng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đạo sư,

Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ,

Cơ hóa đạo nữa câu Pháp ngữ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

(Chùa) ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Hòa thượng Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

l          Duy nguyện :

Pháp diên thanh tịnh,

Nghi trượng trang nghiêm,

Tăng Ni cùng một dạ quan chiêm,

Thiện tín với ba lần bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh..

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

- T BCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Thiền thất đèn leo lét,

Kinh song nguyệt lạnh lùng.

Một mai về an dưỡng,

Muôn thuở bặt âm dung!

- CH L XƯỚNG S :

Pháp thân vô tướng,

Từ nhãn hữu lâm,

Hiếu chúng thành tâm,

Sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng con thiết nghĩ rằng :

Đúc Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết bàn an nghỉ.

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng :

Nay có Tỳ kheo Thích ... cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ...... ở xã .... huyện ... tỉnh ...

Giờ này, cung kính quỳ trước linh đài,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Tỏ lòng ai phúng,

Làm lễ an linh.

Ngửa mong chơn giác đoái tình,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ tử chúng đẳng rất đau lòng vì Tôn sư :

Người :

Đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh tướng thật.

Xưa thầy tại nhật,

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ.

Do đó được :

Y truyền pháp phú,

Ơn cả nghĩa dày,

Chỉ nát thân này,

Mới mong đền đáp!

Nay thời :

Kim quang vừa lập,

Long vị đã an,

Dâng sớ mấy hàng,

Cúi đầu bái bạch :

Nam mô ... (chùa) phương trượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ minh,

Ưùng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... Pl.254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- TNG :

Cúng dường ...

Nam mô tát phạ ...

- T BCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ ...

- KỆ TRÀ :

Gậy vàng treo trượng thất,

Lời ngọc vắng thiền đường.

Con dại nhằm thuốc đắng,

Cha già biệt tha phương!

- TNG :

Bát nhã Tâm kinh ...

- T BCH XƯỚNG :

Chung hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Ngày nhà thiền vắng vẻ,

Đêm linh tọa thê lương.

Bốn chúng lòng đau đớn,

Nhớ vang bóng càng thương!

- HI HƯỚNG :

Vừa rồi bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hoa hương,

Nguyện xin hồi hướng cúng dường,

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng,

Duy nguyện giác linh,

Từ bi nạp thọ.

Tiêu diêu kim thế giới v.v....

Nguyện tiêu ..

Nguyện sanh ...

- CH L XƯỚNG :

Lễ nghi an vị,

Giờ đã châu long.

Hiếu quyến một lòng,

Lễ thành ba lạy.

- CÁC BÀI VỊNH KHAI DIÊN KHÁC :

Chích lý Tây qui tự nẵng thì, (thời)

Tòng lâm Hoàng hạc dĩ cao phi.

Tôn môn tứ chúng trường thiên vọng,

Thiền thất cô đăng vĩnh dạ thùy.

Vạn lý cô thân hà xứ khứ?

Thiên gia nhất bát kỷ thời qui?

Tôn phong Tổ ấn thiên thu chấn,

Lịch đại nhi tôn nguyện hạ trì.

 

Tôn sư quảy dép về Tây,

Rừng thiền hạc trắng cao bay nơi nào?

Đêm dài thiền thất đèn xao,

Tôn môn tứ chúng trời cao trông chờ.

Người đi dấu vết chưa mờ,

Bát y truyền lại tôn thờ hôm mai.

Vàng son Tổ ấn khôn phai,

Cháu con lịch đại chung vai phụng trì.

 

Niết bàn nhất khứ vạn duyên thâu,

Cao quảy cân bình dĩ triệt đầu.

Chích lý Tây qui quan mạn bế,

Nhất hoa lạc hậu cảnh nan lưu.

Pháp môn lương đóng thùy năng sáng,

Khổ hải châu hàng bất phục du.

Tam bảo vị trung lưu bất trụ,

Trường giang vạn cổ thủy đông lưu.

(Còn số bài khác nữa, nhưng vẫn không chỉnh kể cả bài trên nên không sao lục ra đây).

 

* Ghi chú :

(1) cá Côn, chim Bằng, sư tử và voi. Ý nói ở biển có cá Côn, ở núi có chim Bằng là những loại lớn hơn các loài thú khác.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.