Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
NGHI THIẾT LINH SÀNG

 

* Tiết thứ làm nghi :

- CH L XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH KHAI DIÊN :

Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh :

Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn thầy Tổ chẳng chi bằng.

Kế thừa ngày trước truyền y bát,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG :

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến quý khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Chúng tôi nghe rằng :

Khắp cả đất trời,

Cùng cả kim cổ.

Nho hay Thích,

Trời hay người,

Ai ai cũng đều tôn trọng.

Đó là Hiếu đạo vậy.

Do đó,

Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng,

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên :

Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không vào nghĩa “Ngũ luân”.

Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu “Tổng báo”.

Nay nhơn buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành,

Cúi mong Tân tịch Bổn sư :

........đường thượng Hòa thượng giác linh!

Hãy dùng :

Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm.

Xét soi bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng thọ phục.

Than ôi!

Đài Nghê nay còn đó,

Tiếng thầy bặt âm hao.

Biết rằng sanh tử huyễn,

Ly biệt khổ dường bao!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Y vàng thay áo trắng,

Tang khó phủ đầu xanh.

Trước linh đài thọ phục,

Hầu đáp nghĩa sanh thành!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH (Tuyên Pháp ngữ) :

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Phàm là thầy,

Là mô là phạm,

Nên phải kính phải thờ.

Vì thầy vẹt ta mây mờ,

Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

Đã học đạo thầy,

Phải nhớ ơn thầy.

Nay thọ tang chế,

Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Trước đài hoa khể thủ,

Trên chiếu cỏ hồ quỳ.

Xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Nam mô ...... đường thượng Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

Chúng con tằng nghe rằng :

Thế Tôn nhập diệt,

Tang sự cử hành,

Theo nghi trượng Thánh Vương;

Thích tử lâm chung,

Hiếu diên thiết lập,

Theo tang nghi thế đế.

Xưa nay như thế,

Đạo tục cùng tuân.

Sớ rằng :

Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích ... cùng hiếu quyến, môn đồ, Tăng Ni Phật tử thuộc chùa ... ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng vì Tôn sư :

Tuổi đời đã thọ,

Lạp đạo lại cao.

Nên tứ đại bì lao,

Ngũ căn suy nhược.

Cho dù :

Linh đơn Biển Thước,

Khó chống sứ già.

Hay, diệu dược Kỳ Bà,

Khôn xua thần chết!

Tôn sư, nay hóa duyên đã kết,

Thầy, thần gởi Liên bang.

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang tang phục.

Vì vậy,

Tuân theo thường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay, áo chế thân choàng!

Thương tiếc bấy, thân tang đầu đội!

Mất còn bối rối,

Đi ở băn khoăn!

Ngửa mong linh giác Đại Tăng

Đủ ánh quang minh nhất giám!

Than ôi!

Trước linh đài tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tìm!

Quan tài cất ngọc nằm im,

Long vị cẩn vàng đứng vững.

Mong rằng :

Nhiệm mầu cảm ứng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng :

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thời,

Nhạc thiền vừa cử,

Lễ đạo đã bày.

Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ..., húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Thần về Tây vức,

Tiêu dao chín phẩm sen vàng.

Thân gởi Nam bang,

An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ!

Mong sao :

Biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy!

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ân.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... Pl.254..

Sa mô Thích ... Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- PHÁT TANG PHỤC.

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Tang quyến hiếu đồ,

Cúi đầu thọ phục.

(Thứ tự phát tang phục)

- KỆ TRÀ :

Hôm nay trông núi Đẩu,

Năm xưa bát y truyền.

Trước linh đài thọ phục,

Lòng đau đớn vô biên!

- TỤNG :

Thần chú tiêu tai ... (7 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chung hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Giới thân non chưa nặng,

Pháp nhũ biển nào sâu.

Khăn vàng đầu xanh quấn,

Biết bao nỗi đau sầu!

- TỤNG :

Bát nhã Tâm kinh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Lễ nghi thọ phục,

Giờ đã viên hoàn.

Quí vị môn tang,

Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG :

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu..

Nguyện sanh...

Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm,

Tùy nơi chỗ ở thường an lạc.

* Ghi chú :

Ngọc Xá Lợi : linh cốt.

Ngũ luân : vua tôi, cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn lữ.

* Phụ chú :

Văn Sớ Thành Phục mới soạn, Thiền Môn Chánh Độ xưa không có sớ.

Các lễ Cúng Ngọ Giác linh tiếp sau hai lễ vừa qua, lễ sư tùy nghi cử hành theo nghi thức cúng qúa đường thường làm.

Xin quý vị chủ lễ đừng thêm chữ trong các câu, vì thêm vào sẽ mất thể văn vốn đã cân đối, khó nghe thôi!

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.