Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
NGHI TRIỀU TỔ
 

* Tiết thứ làm nghi :

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Môn đồ, hiếu quyến,

Mời đến trước đây.

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm...(1)

...............

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ Lịch đại Tổ sư ba lại.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN : Niệm hoa ngộ chỉ...

Thấy hoa hiểu ý,

Nghe tiếng an lòng,

Đông tây Tổ ấn với Tôn phong,

Ba sáu đời (36) một dòng.

Đạo Tổ hưng long,

Chánh pháp mãi lưu thông.

Nam mô Độ Nhân Sư Bồ tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Chúng con tằng nghe rằng :

Một cành hoa nở,

Mùi thơm cảm xúc lòng người;

Năm cánh lá tươi,

Màu sắc đậm đà ý Tổ. (2)

Kính bạch giác linh Liệt Tổ!

Nay có Tân tịch... đường thường, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ... húy thượng... hạ..., hiệu... Hòa thượng giác linh.

Người đã tùy duyên xả báo,

Y pháp tàng thân,

Hiếu quyến thân nhân,

Lòng đau xiết kể.

Ngày mai thiết lễ,

Cung tống kim quan,

Bảo tháp mật tàng,

Nghìn thu an nghỉ.

Vì vậy,

Nay theo thường đạo,

Cung thỉnh linh mô,

Trong nghĩa sư đồ,

Tổ đường bái biệt.

Ngửa mong Liệt Tổ từ bi,

Chứng minh tấc lòng hiếu đạo!

- CHỦ LỄ BÌNH THÂN - XƯỚNG :

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Cao lớn đấng long tượng,

Mênh mông cả đất trời.

Trước linh đường cúi lạy,

Cầu Tổ ấn muôn đời!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Đại vì giác linh :

Chí tâm đảnh lễ : Truyền Pháp Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ : Truyền giới Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ : Quy y thế độ Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ : Bổn tôn Lịch đại Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ : Năm dòng Pháp phái Tổ sư.

(mỗi vị một lạy)

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Nối đèn Thiền đuốc tuệ,

Giữ Tổ ấn Tôn phong.

Được chơn truyền y bát,

Đạo pháp mãi hưng long.

- CHỦ LỄ BẠCH :

Lễ nghi yết Tổ,

Giờ đã viên hoàn.

Đi ở rõ ràng,

Lẽ thường phải vậy!

Cúi xin năm nhà Tôn phái,

Liệt vị giác linh,

Đưa người đi một gánh đạo tình,

Giúp kẻ ở hai vai chí nguyện!

- TỤNG :

Bát nhã Tâm kinh...

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Trà Triệu Châu ba điểm.

Y bồ soạn một diên.

Nay cúng dường chư Tổ.

Mai dời bước Tây thiên.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Hiếu đồ tang quyến,

Lễ thành ba lạy.

Hiếu đồ rước linh mô về lại linh sàng.

(Và niệm Đại Hạnh Phổ Hiền hướng dẫn linh mô an vị xong, gặp Ngọ trai thì làm nghi cúng dường thường lệ, bằng không thì dâng hương, điểm trà lễ bái v.v...).

Nam mô Linh Tự Tại Bồ tát. (3 lần)

* Ghi chú :

(1) Mặc niệm - giây lát - dâng hương.

(2) Một cành hoa nở - năm cánh lá tươi - Tức từ câu : Nhất hoa ngũ diệp - Từ Tổ Đạt Ma, năm tổ kế thừa ở Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có năm nhà, nhưng không phải từ một họ Năm nhà : Tào Động, Vân Môn, Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn và Lâm Tế, riêng miền Nam chỉ có 1 dòng.

* Lưu ý :

Lễ yết Tổ đôi khi nơi chùa Tổ ở xa, do đó phải tổ chức đoàn đưa linh mô đến chốn Tổ làm lễ, và vị trụ trì chùa Tổ cũng phải chuẩn bị hương hoa để cúng dường liệt Tổ và giác linh Hòa thượng Tân tịch.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.