Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
NGHI DI KIM QUAN
(Phát dẫn)
 

Trước khi cử hành lễ di quan, chủ lễ hướng dẫn môn đồ tang quyến mang hương hoa vào Phương trượng, thỉnh Hòa thượng chứng minh, quang lâm linh đài, trợ tuyên Pháp ngữ. Đến nơi tất cả sắp hàng tề chỉnh, chủ lễ ra trước Hòa thượng lễ một lạy rồi quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Hôm nay giờ di quan đã đến.

Chúng con cung thỉnh Hòa thượng từ bi quang lâm linh đài, bố thí vài lời Pháp ngữ. Cúi mong Hòa thượng mặc nhiên hứa khả!

Bạch xong lễ hai lạy, rồi tất cả lui ra, đứng nghiêm trang hai hàng bên đường. Từ Phương trượng đến an tọa bên phải kim quan (trong trông ra), sau khi vị chủ lễ trân trọng xướng :

Cung thỉnh Hòa thượng an tọa cạnh kim quan, từ bi chứng minh lễ cung tiễn kim quan nhập tháp.

Xướng xong và Hòa thượng an tọa xong, vị chủ lễ ra trước kim quan bắt đầu làm nghi :

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm...

...................................  

Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG :

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ, hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Tôn sư - Người từ đâu đến - đi về đâu?

Đạo lý vô sanh quá nhiệm mầu,

Đến chẳng tằng sanh - đi chẳng diệt,

Đến đi dấu vết khó tìm cầu.

Than ôi!

Sau khi người đi rồi,

Tôn phong, Tổ ấn gởi lại non sông.

Nhưng, một đi thiên cổ,

Ai chẳng chạnh lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Ảnh thầy nay càng sáng

Mạng thầy lại sáng hơn

Thầy là nguồn pháp thủy

Thầy là ngọn giới sơn!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Tín hương vừa bén,

Linh giác đã hay.

Lễ tiễn hôm nay,

Có văn bái bạch.

Cúi xin Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC SỚ VĂN :

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh!

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Tình thầy còn nhớ,

Con đây hàng đệ tử truyền y;

Lý đạo chưa quên,

Chúng ấy lớp Tăng đồ thiệu phái.

Đôi lời vụng dại,

Một dạ tiếc thương.

Sớ rằng :

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích ...

Cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa... ... ở xã... huyện... tỉnh ...

Giờ này,

Tất cả dưới xe buồn thảm,

Trước tọa đớn đau

Và thầm nghĩ rằng :

Tôn sư đã qua đời rồi, thì :

Trăng giới lu mờ,

Sấm thiền bặt tiếng!

Làu làu trăng sáng,

Đêm chở bườm cô;

Thảm thảm mây mờ,

Ngày che thất lạnh.

Nhớ bóng vang mà xót dạ,

Thấy y bát mà đau lòng!

Than ôi! Thương thay!

Than ôi! Thương thay!

Kim quan dời vậy,

Bối rối lòng đây!

Vì vậy,

Vội bày lễ mọn,

Kính tiễn Tôn sư.

Mong Tôn sư đủ chút lòng từ,

Mặc nhiên chứng giám.

Nam mô...... đường thượng, Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Cẩn trọng đường đi,

Khinh an xá lợi.

Vào phù đồ Đa Bảo,

Sớm hiện điềm lành.

Gá thượng phẩm cửu liên,

Chóng xem hoa nở.

Vô sanh quả chứng,

Bất thoái vị thành!

Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 254..

Sa môn Thích... Hòa nam thượng sớ.

- TỤNG :

Thất Phật diệt tội chơn ngôn...

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Nhạn thương quê ải bắc

Yến nhớ tổ gành nam

Thầy nay về Bảo sở

Ai? Sớm hỏi chiều tham!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Phụng thực...

- TỤNG :

Cúng dường Nam mô tát phạ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Tâm châu ngời ánh sáng,

Tánh hải lặng ba đào,

Xe trắng hầu trước cửa,

Xin thầy mặc tiêu dao!

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Đã mấy hôm rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa.

Thành kính thiết tha

Nguyện xin cúng dường,

Tân tịch Bổn sư Hòa thượng,

Cúi xin Hòa thượng từ bi chiếu giám!

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Tang lễ đến đây,

Thì ngày đã mãn,

Mà giờ đã đến,

Tạm tẩn đã châu.

Và đêm đã qua,

Mà canh đã tàn,

Nên phải dời cữu.

Ngửa mong Tôn chúng,

Đồng vận thiền âm,

Tất cả thành tâm,

Xưng dương Thánh hiệu :

(nhịp khánh)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Niệm 10 lần)

- HỒI HƯỚNG :

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu..

Nguyện sanh...

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Cung thỉnh Hòa thượng chứng minh từ bi đến trước linh đài, trợ tuyên mấy lời Pháp ngữ.

Hòa thượng chứng minh từ từ ra trước linh đài, cúi đầu mặc niệm, dâng hương, lễ bái (nếu vị Tân tịch tuổi cao hơn) rồi cầm Phủ xích thư 2 chữ (Án Lam) trên kim quan và vỗ nhẹ Phủ xích - Vịnh :

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân gởi lại nơi trần thế,

Tiễn biệt hôm nay có mấy lời.

Vịnh xong, vỗ nhẹ Phủ xích xuống kim quan một tiếng và nói :

Kính bạch Giác linh Tân tịch Bổn sư Hòa thượng!

Thế là việc đi ở của ngài đã phân minh,

Đường lớn trước mặt đã thản bình.

Vượt qua sanh tử,

Chẳng cần lộ trình.

Và tôi xin phép hỏi ngài :

Thế nào là vượt qua sanh tử,

Chẳng cần lộ trình ư?

(Và vỗ nhẹ hai tiếng Phủ xích nữa rồi nói tiếp) :

Thôi rồi! Tôi nghe rồi - Được rồi!

Thế thì xin kính mời ngài :

Vui lòng chuẩn bị đi ra đường này.

Xin ngài dời một bước.

Ngài cũng đã biết rằng :

Ba ngàn non nước,

Nơi nào cũng là đất nước an vui.

Tôi xin trân trọng bái biệt ngài!

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Kính thỉnh Hòa thượng chứng minh về lại Phương trượng an nghỉ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG TIẾP :

Xin mời hiếu đồ tang quyến rẽ ra làm hai hàng hai bên nghiêm trang.

Xin mời quý vị âm công thứ tự đi vào và làm lễ bái quan.

Xin mời tang chủ triệt linh sàng.

Xin nhờ âm công đưa kim quan lên xe tang.

Hiếu đồ Phật tử đi sau xe tang.

- CHỦ LỄ CỬ :

A Di Đà Phật thân kim sắc v.v...

(Hướng dẫn Tăng Ni đưa kim quan đến xe tang - đến tháp).

 

* Lưu ý :

Thiền Môn Chánh Độ Cao Tăng bản Hán văn, thì vị chứng minh làm lễ trước hết, sau đó vị chủ lễ mới làm lễ di quan. Nhưng nghi Việt ngữ này thì vị chứng minnh làm lễ sau hết. Lễ sư tùy nghi diễn xuất, thế nào để lễ được liên tục trang nghiêm là quí.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.