Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
NGHI NHẬP THÁP
 

* LỜI DẶN :

Khi kim quan đến tháp thì đặt hương án đức Địa Tạng bên trái, hương án giác linh bên phải (từ tháp trông ra), vị chủ lễ và các hiếu đồ đến xe Hòa thượng chứng minh, lễ một lễ quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Giờ này kim quan cố Hòa thượng... sắp đưa vào Bảo tháp, cúi xin Hòa thượng từ bi đến trước kim quan ban bố vài lời Pháp ngữ. (Bạch xong, lễ 12 lạy - lui ra)

Hòa thượng chứng minh đến trước kim quan niệm hương, cầm chủ phất đưa lên và tuyên bố :

Kính bạch giác linh Tân tịch Hòa thượng!

Sanh từ đâu - Diệt về đâu?

Bởi sai một niệm ban đầu,

Từ đó tử sanh lưu chuyển.

Tuy nhiên,

Nếu hay một niệm hồi quang,

Lo gì tử sanh chẳng diệt!

Vậy giác linh Hòa thượng đã nghe rõ,

Một lần nữa tôi kính bái biệt ngài!

Hòa thượng tuyên Pháp ngữ xong rồi đứng ra một bên và xướng :

Xin đưa kim quan vào Bảo tháp.

Đưa quan vào xong, thiết lại hương án, chủ lễ bắt đầu làm lễ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hiếu đồ tang quyến,

Tất cả cùng quỳ,

Đốt hương hiến cúng,

Cúi lễ giác linh,

Tất cả lại quỳ,

Chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG :

Tâm hương năm nén,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quý khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ VỊNH :

Phù đồ mấy (...) bậc đã cao xây,

Đa Bảo tháp xưa cũng thế này,

Sanh diệt huyễn thân yên đất Tổ,

Chơn như thật tánh nghỉ trời Tây,

Niết bàn xứ Phật như đâu có,

An dưỡng quê thầy chính tại đây,

Mưa gió khó sờn thân Bảo tháp,

Hương hoa muôn thuở cúng dường thầy!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Ba thân vắng lặng,

Một tánh sáng trong,

Thể vốn thật không,

Dụng thành tạm có.

Hôm nay nhập tháp,

Có sớ văn này,

Cúi đầu trước đây,

Kính xin tuyên đọc.

Ngửa mong Hòa thượng,

Thương xót lắng nghe.

(Hoặc đọc Tiểu sử - Điếu văn)

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng tôi cung kính nghe rằng :

Chơn không vô tướng,

Nhưng rời tướng không đến chơn không;

Diệu đạo không hình,

Nếu bỏ hình khó tìm diệu đạo.

Linh quang mờ vậy,

Tháp tướng sáng thay!

Sớ rằng :

Nay có Tỳ kheo Thích...

Và cả bốn chúng Tăng Ni,

Mười phương Phật tử.

Tất cả xin dâng hương phẩm,

Kính hiến hoa diên,

Tỏ tấc lòng riêng,

Mong thầy chứng giám!

Đệ tử chúng đẳng đau lòng vì :

Ơn xưa nhớ mãi,

Tang mới đau hoài.

Than vì thể chất phôi phai,

Ngại bấy kim quan tàn tạ.

Nên đành đưa thầy vào :

Phù đồ đứng vững lưng trời,

Xá lợi nằm yên lòng đất.

Để rồi từ đây :

Mơ màng dáng dấp nghìn thu,

Mưa mờ dấu bước.

Phưởng phất mộng hồn muôn thuở,

Khói tỏa hình dung!

Nay thời, đến giờ nhập tháp,

Lòng ngập đau thương.

Vậy có sớ chương,

Kính xin bái bạch.

Nam mô...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ... Bổn sư Hòa thượng Tân tịch giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Tháp vàng cất ngọc,

Sắc quí bay hương.

Thân chơi đất nước thanh lương,

Tâm ngộ đạo mầu giải thoát.

Sớm lên quả vị,

Về lại độ sanh,

Muôn phước viên thành,

Mọi người toại nguyện!

Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 254..

Sa môn Thích... hòa nam thượng sớ.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Hòa thượng đã tùy duyên thuận xả,

Nay chúng con y pháp an tàng.

Người đã bỏ :

Ta bà đau khổ lầm than,

Về Phật quốc an vui tự tại.

Ngửa mong Tôn chúng,

Đồng niệm hồng danh,

Đưa linh vãng sanh,

Tây phươngg an nghỉ!

(nhịp khánh)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Niệm hướng dẫn Tăng Ni Phật tử nhiễu tháp 3 vòng xong, ngừng lại trước linh đài...)

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Hòa thượng giờ này không còn ở đây nữa;

Nhưng chúng con cảm thấy,

Cũng giờ này ở bên trời Tây,

Hàng cây báu rộn ràng đàn hạc,

Ao nước vàng rực rỡ màu sen.

Hàng Thanh Văn là những bạn quen,

Bậc Bồ tát đâu là người lạ.

Rồi ngài :

Thấy Phật nghe Pháp,

Chứng ngộ vô sanh,

Đạo quả viên thành,

Tiêu diêu tự tại.

Than ôi!

Cực lạc, Ta bà,

Muôn trùng non nước,

Nghìn thu một bước,

Vĩnh biệt người thầy!

Và mong ngài nhớ rằng :

Ở bờ bên này,

Chúng sanh còn đó.

Bi tâm sẵn có,

Tự thệ chưa quên.

Bể khổ mông mênh,

Thuyền từ cứu khổ,

Đồng sanh Tịnh độ,

Cộng chứng Bồ đề.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chúng con hiếu đồ tang quyến,

Xin đảnh lễ thù ân chư vị,

Có công trọng suốt tang lễ.

Chí tâm đảnh lễ : Chư Tôn Hòa thượng chứng minh, sám chủ công văn, quí vị giáo phẩm hộ tang, hộ niệm, kinh sư chư đại đức Tăng Ni. (1 lễ)

Thành tâm cảm ơn quí vị Đại diện cơ quan chính quyền, các đoàn thể, quí vị thân hữu tri thức xa gần đã đến phúng điếu, phân ưu đưa kim quan nhập tháp.

(tất cả cúi đầu)

Thành tâm cảm ơn mười phương Phật tử đã đến hộ niệm phân ưu, cúng dường chấp tác công quả suốt thời gian tang lễ.

(cúi đầu)

Thành tâm cảm ơn quý vị âm công, âm nhạc, đã chu toàn công tác tang sự.

(tất cả cúi đầu)

Trân trọng và thành tâm một lần nữa cảm ơn và ghi công đức của tất cả quý liệt vị và xin quý liệt vị bỏ qua cho tất cả những gì thiếu sót lỗi lầm trong mọi công việc của tang lễ.

(tất cả cúi đầu)

Nam mô A Di Đà Phật.

* CHỦ LỄ XƯỚNG :

Tang lễ quan trọng đến đây đã kết thúc viên mãn.

Hiếu đồ tang quyến và âm nhạc rước di ảnh, long vị cố Hòa thượng về tôn thờ tại Bổn tự.

 

* Lưu ý :

Ban tổ chức tang lễ, trước giờ di quan nhập tháp, nên dùng máy phóng thanh hướng dẫn Tăng Ni Phật tử thứ tự sắp hàng ngũ chỉnh tề từ phương trượng đến tháp. Riêng sân trước phương trượng dành cho chư vị giáo phẩm cao và trung cấp, quý vị quan khách, đại diện các đoàn thể cơ quan tham dự lễ di quan sau đó là quý vị kinh sư, quý vị âm nhạc do vị chủ lễ hướng dẫn đoàn đưa đến Bảo tháp - Làm sao trật tự hàng ngũ được trang nghiêm tối đa càng quý.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.