Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG-NI)
NGHI THIẾT LINH SÀNG
(Cấp Thượng Tọa và Đại Đức)  

 

* Tiết thứ làm nghi :

Chuông trống Bát nhã,

Cử nhạc khai đàn,

Chủ lễ lâm diên,

Cử nhạc tham lễ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH :

Niết bàn một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG :

Tâm hương năm nén,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thành tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-

Tuyên dương đạo nghiệp :

Kính bạch giác linh Thượng tọa (ĐĐ)

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Thượng tọa (Đại sư-Đại đức)

Người :

Cùng Tổ ngộ lòng thiền,

Trong cửa ... (hiệu Bổn sư),

Vâng lời thọ ký;

Và : Vì người khai Phật trí,

Tại chùa ... (đang ở),

Dựng nghiệp độ sanh!

Nhớ giác linh xưa :

Dòng họ thế gia,

Môn phong Nho giáo.

Tuổi thơ nhập đạo,

Chí lớn xuất trần.

Thế rồi người :

Theo thầy học đạo chuyên cần,

Và, tùng chúng tu thân tinh tấn.

Người,

Vuông tròn bổn phận :

Phục dịch chúng Tăng;

Đầy đủ khả năng :

Dắt dìu Phật tử.

Vì vậy người được :

Thầy Tổ phân đăng bổ xứ,

(Tên chùa) trác tích trụ trì.

Từ đó,

Người sống cuộc đời :

Một bát ba y,

Xuân Thu du hóa.

Chín tuần mười hạ,

Năm tháng tịnh tu.

Và cũng như ai,

Người có nhiều :

Tăng Ni bốn chúng tùng du;

Và Phật tử mười phương qui ngưỡng.

Người là bậc :

Sơn môn Hòa thượng,

Và hàng :

Hải chúng Trung Tôn.

Rường cột pháp môn,

Nối dòng đạo giáo.

Chơn tâm hạo hạo,

Pháp tướng nguy nguy.

...... thiệu phái truyền y,

...... kế đăng tục diệm.

Phật pháp chu toàn trách nhiệm,

Sư mô đầy đủ oai nghi.

Trau dồi trí tuệ từ bi,

Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng.

Người :

Thờ thầy kính bạn,

Giữ nước-giúp dân,

Trọn đời lạc đạo an bần,

Suốt kiếp nghiêm thân tấn đạo.

Hoằng dương Phạt giáo,

Hàng phục ma quân.

Xử thế đãi nhân,

Tiếp tăng độ chúng.

Tùy duyên ứng cúng,

Thác chất phân thân.

Giới nghi tề chỉnh mọi phần,

Tế hạnh trang nhiêm đủ vẻ.

Lợi danh sạch sẽ,

Thân thế phôi pha.

Ai biết long xà (rồng rắn),

Nào hay phàm Thánh?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-PHẨM BÌNH :

Kính bạch giác linh Thượng tọa (ĐĐ).

Chúng tôi nghĩ :

Tâm tư và trách nhiệm của Người có thể nói :

Lòng mang nặng Tôn phong một gánh,

Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai.

Là người nhập thất Như Lai,

Là bậc xuất gia Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-BÁO TIN BUỒN :

Thế rồi việc gì đã xảy ra?

Thật vô khả nại hà!

Hỡi ôi! ... đèn thiền gió tạt,

... đuốc tuệ khói tan!

Từ nay :

Cân bình vắng bóng Tăng hàng,

Áo mão mờ trang giáo phẩm!

Vì vậy :

Nhớ thuở nào thiền sàng suy gẫm,

Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng!

Kính bạch Thượng tọa (ĐĐ) giác linh!

Trước sự cố này, chúng tôi thật khó hiểu :

Quyền, thật mơ màng,

Hiện, tàng phuởng phất.

Ở đi, còn mất,

Bối rối phân vân?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-CẢM THÁN-NGUYỆN CẦU :

Than ôi!

Một thuở đời chân,

Người nỡ xuôi tay dìu dắt!

Nghìn thu vắng mặt,

Thầy đành nhắm mắt giả từ?

Nhưng biết sao giờ :

Chúng tôi và hiếu quyến giờ này chỉ biết nguyện cầu cho thầy :

Ngắm phương trời lên cõi Vô dư,

Và, dò dặm đất vào thành Bất thoái.

Thế là :

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Ta bà xã báo một đời,

Phật quốc nở hoa chín phẩm!

Và trước tình cảnh biệt ly này :

Tiếc thương ai cấm,

Đau xót nào ngăn?

Nên, chí thành phụng hiến hoa đăng,

Cung kính đáp đền ơn đức.

Muôn phần thốn thức,

Một bức khốc văn.

Linh giác hay chăng?

Mặc nhiên chứng giám!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-TUYÊN PHÁP NGỮ :

Kính bạch giác linh Thượng tọa!

Như Thượng tọa đã biết :

Cội tùng vằng vặc bóng trăng,

Chờ người hỏi đạo;

Khóm trúc vi vu tiếng sáo,

Đợi kẻ gọi hồn!

Nhưng nào ai biết :

Hỏi đạo gọi hồn,

Tùng trúc bao giờ thành Phật;

Này người ấy vật,

Trí ngu mấy thuở ngộ tâm!

Giác ngộ bởi mê lầm,

Niết bàn từ sanh tử.

Đôi lời Pháp ngữ,

Nửa kệ Phật ngôn.

Xin nhắc nhở chơn hồn,

Mong mặc nhiên tự ngộ!

- TẢ BẠCH NGỎ LỜI THỈNH LÂM DIÊN :

Sám sư vừa cúng dường cam lộ,

Linh giác đã nạp thọ hương diên.

Đến đây và giờ này :

Trước linh đài hiếu chúng kiền thiền,

Giữa Pháp hội lễ sư bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh v.v...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường.

Giữ gia phong họ Thích miên trường,

Nguyền Tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì : ...... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ...hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện :

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Cô thân muôn dặm, một bát ba y.

Gió mưa mờ xóa gót người đi,

Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì : ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư thượng tọa giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện :

Làng xưa còn nhớ,

Chùa cũ chưa quên,

Nghi trượng cung nghênh,

Uy linh quang giáng,

Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Nước trong trăng sáng,

Ruộng phước giống thiêng.

Theo Tổ Sư quảy dép Tây thiên,

Từ Đại chúng treo bình Đông độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì : ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch giác linh Bổn sư Thượng tọa, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện :

Liên đài an tọa,

Thiền thất cao cư,

Ná bộ hữu dư,

Cao đăng vô ngại.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH 1:

Hơn mười vạn dặm tự trối tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức thầy.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ :

Đài mây thầy an tọa,

Chứng minh công đức này.

Trời Tây muôn ức dặm,

Đàn chỉ tức về đây!

Đàn chỉ tức về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Trước đài hoa khể thủ,

Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.

Xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Kính bạch Tân tịch Thượng tọa giác linh!

Chúng tôi tằng nghe rằng :

Đại Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết bàn an nghỉ;

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân?

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng :

Nay có Tỳ kheo Thích ... và bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này :

Cung kính quỳ trước giác linh,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Kinh diên tán tụng,

Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Ngửa mong linh giác tinh anh,

Đủ ánh quang minh chiếu giám.

Chúng tôi ... (lễ sư) và cả hiếu quyến rất đau lòng vì :

Tôn sư, Người ...

Đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh tướng thật.

Xưa thầy tại nhật,

Gần gũi nhờ ơn.

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ,

Y truyền pháp phú,

Đức cả công cao!

Than ôi!

Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời :

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe :

Nam mô ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng.

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay này ... tháng ... năm ... Pl.254.

Sa môn Thích ...hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH 2 :

Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước bảo đài.

Một bát Hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Thượng tọa sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ :

Như Lai người sứ giả,

Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn, (1)

Xin thành kính cúng dường!

Thiền Duyệt Tạng Bồ tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Phụng thực

- TỤNG :

Cúng dường Nam mô tát phạ..

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH 3 :

Từ ngày quảy dép trở về Tây,

Trượng thất, hoa viên vắng bóng thầy.

Bảng hát âm vang cơn gió thoảng,

Oai nghi dáng dấp áng mây bay!

- KỆ TRÀ :

Mây bay ngờ dáng dấp,

Gió thoảng ngỡ âm vang.

Vườn nhà ôi vắng vẻ,

Thầy quảy dép Liên bang.

Thầy quảy dép Liên bang.

- TỤNG :

Bát nhã Tâm kinh ...

- HỒI HƯỚNG :

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-XƯỚNG :

Vừa rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dường :

... ... phương trượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện oai liên,

Thùy từ chứng giám!

Phục nguyện :

Ta bà nghiệp tạ,

Phật quốc hoa khai.

Nước cam lồ rửa sạch trần ai,

Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối.

Cao đăng bất thối,

Lập chứng vô sanh.

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh độ tận.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN THÀNH :

Tôn sư tang sự rất nghiêm trang,

Long vị, Thiền sàng đã tạm an.

Nghi trượng thiền môn còn tiếp diễn,

Xin thầy tạm nghỉ tại linh sàng!

Linh Tự Tại Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-KẾT DIÊN :

An linh vừa mãn,

Hiếu sự sơ thành,

Hiếu quyến một lòng,

Cúi đầu lễ tất.

* Lưu ý : (Giáo phẩm trung cấp)

Các nghi : Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chơn dung, xin quí vị lễ sư diễn cúng theo các nghi ở thiền Môn Chánh Độ các vị Giáo phẩm cao cấp ở đoạn đầu tập này, chỉ nhớ canh cải danh hiệu giác linh và số chữ khác cho phù hợp với cấp Giáo phẩm bậc trung là tạm được.

Các nghi trên đã soạn dịch xong cả, nhưng bị thất lạc trong dịp di chuyển hồi cúi tháng 12-94 chưa tìm lại được, khi nào tìm ra sẽ cho in vào kỳ xuất bản lần tới hoàn chỉnh hơn.

(1)Y Bồ Soạn : Mỹ vị của trai soạn.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.