Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG-NI)
NGHI THÀNH PHỤC
(Cấp Thượng Tọa và Đại Đức)  

 

* Tiết thứ làm nghi :

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH KHAI DIÊN :

Kính bạch Tân tịch Thượng tọa giác linh :

Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn thầy Tổ chẳng chi bằng.

Kế thừa ngày trước truyền y bát,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG :

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến quí khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH :

Chúng tôi nghe rằng :

Khắp cả đất trời cùng cả kim cổ,

Nho hay Thích, trời hay người,

Ai ai cũng đều tôn trọng,

Đó là hiếu đạo vậy.

Do đó,

Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay là đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng,

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên,

Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không có nghĩa “Ngũ luân”;

Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu “Tổng báo”.

Hôm nay, buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành.

Cúi mong Tân tịch Bổn sư

...... đường thượng, Thượng tọa giác linh.

Hãy dùng :

Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm,

Xét soi bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng thọ phục.

Than ôi!

Đài Nghê nay còn đó!

Tiếng thầy bặt âm hao.

Biết rằng sanh tử huyễn,

Ly biệt khổ dường nào!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Y vàng thay áo trắng,

Tang khó phủ đầu xanh.

Trước linh đài thọ phục,

Đền đáp nghĩa sanh thành!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-TUYÊN PHÁP NGỮ :

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Phàm là thầy, là mô, là phạm,

Nên phải kính, phải thờ.

Vì thầy vẹt ta mây mờ,

Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

Đã học đạo thầy,

Phải nhớ ơn thầy.

Nay thọ tang chế,

Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Trước đài hoa khể thủ,

Dưới chiếu cỏ hồ quỳ xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Nam mô ...... đường thượng Tân tịch Bổn sư Thượng tọa giác linh!

Chúng tôi nghe rằng :

Thế Tôn nhập diệt,

Tang sự cử hành,

Theo nghi trượng Thánh vương;

Thích tử lâm chung,

Hiếu diên thiết lập,

Theo tang nghi thế đế.

Xưa nay như thế,

Đạo, tục cùng tuân.

Sớ rằng :

Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích ... cùng hiếu quyến môn đồ, Tăng Ni Phật tử chùa ...... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng, vì Tôn sư :

Tuổi đời đã lớn,

Lạp đạo lại cao.

Nên, tứ đại bì lao,

Ngũ căn suy nhược.

Cho dù :

Linh đơn Biển Thước,

Khó chống sứ già.

Hay, diệu dược Kỳ Bà,

Khôn xua thần chết.

Tôn sư,

Nay, hóa duyên đã kết,

Thầy, thần gởi liên bang.

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang ma phục!

Vì vậy,

Tuân theo thường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay! Áo chế thân choàng,

Thương tiếc bấy! Khăn tang đầu đội.

Mất còn bối rối,

Đi ở băn khoăn!

Ngửa mong linh giác Thiền Tăng,

Dủ ánh quang minh tử giám!

Than ôi!

Trước linh sàng tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tìm!

Quan tài cất ngọc nằm im,

Long vị cẩn vàng đứng vững.

Mong rằng :

Nhiệm mầu cảm ứng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng :

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thời :

Nhạc thiền vừa cử,

Lễ đạo đã bày,

Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch :

Nam mô ...... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đồi thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Thần về Tây vức,

Tiêu dao chín phẩm sen vàng;

Thân gởi Nam bang,

An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ.

Mong sao biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy.

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ơn!

Cẩn sớ.

Nay ngày .... tháng ... năm ... Pl.254...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hiếu quyến môn đồ,

Cúi đầu thọ phục.

(chủ lễ phát tang phục)

- KỆ TRÀ :

Hôm nay trông núi Đẩu,

Năm xưa bát y truyền,

Trước linh đài thọ phục,

Lòng đau đớn vô biên!

- TỤNG :

Tiêu tai cát tường thần chú ... (7 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chung hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Giới thân non chưa nặng,

Pháp nhũ biển nào sâu,

Khăn khó đầu xanh quấn,

Biết bao nỗi đau sầu!

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Lễ nghi thọ phục,

Giờ đã viên hoàn,

Quí vị môn tang,

Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG :

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.