Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG-NI)
NGHI THÀNH PHỤC
(Ni sư, Ni sư trưởng)  

 

* Tiết thứ làm nghi :

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-VỊNH :

Trần gian một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Người về Phật quốc Niết bàn,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Ba sanh hẹn kiếp tao phùng,

Ta bà, Cực lạc cùng chung một lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG :

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP :

Kính bạch Ni sư trưởng giác linh!

Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Người mượn sắc thân như huyễn,

Để thành thể tánh chơn thường.

Ni sư :

Người đạo đức tình thương,

Trăng thanh nước bích,

Kiều môn cùng dòng họ Thích,

Ni chúng đồng phái nhà thiền,

Nghìn nhà một bát hóa duyên,

Muôn dặm cô thân ứng cúng.

Người : theo thầy, tùng chúng,

Học đạo tu thân.

Suốt đời lạc đạo an bần,

Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.

Ni lưu đào tạo,

Nữ giới dắt dìu.

Tinh nghiêm tám vạn giới điều,

Lãnh hội ba nghìn giáo pháp.

Kiều gia cao lạp,

Ni viện lão bà.

Thiền quán tam ma,

Đầu đà vạn hạnh.

Non thần mơ màng viên đảnh,

Ruộng phước phưởng phất phương bào.

Ni bộ lãnh đạo phẩm cao,

Tăng đoàn tham thừa vị trọng.

Phước dày nghiệp mỏng,

Hạc trưởng qui tăng.

Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn,

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ khổ hải,

Sóng gió nhấp nhô.

Xe pháp mê đồ,

Nắng mưa xô đẩy.

Tay đà bỏ gậy,

Chân đã buông giày.

Tử sanh vốn có hai ngày,

Đi ở há không một dip?

Chúng tôi tưởng rằng :

Tỉnh hồn Hồ điệp,

Thiền sàng an giấc nghìn thu;

Tiêu mộng phù du,

Trượng thất im hơi muôn thuở!

Chín phẩm sen vàng vừa nở,

Một cành liễu biếc đã tàn!

Giờ thì :

Trang nghiêm thiết lập linh sàng,

Thành kính cung an long vị.

Cúng dường pháp thủy,

Phụng hiến tâm hương.

Cúi mong tôn chúng đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-THỈNH :

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Linh minh nhất tánh, thanh tịnh tam thân.

Xuất sanh nhập diệt bao lần,

Ứng hóa tùy duyên mấy độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

...đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ.

Duy nguyện :

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh...

Hương hoa thỉnh...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Ni đồ lão mẫu, nữ giới Tôn sư,

Đạo mầu ngộ lý chân như,

Thân huyễn nhận câu sanh diệt.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ...húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Ni sư, Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ.

Duy nguyện :

Hương hoa la liệt,

Phan cái huy hoàng,

Thỉnh giáng đạo tràng,

Chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh...

Hương hoa phụng thỉnh...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Thần du Tịnh vức, nghiệp tạ trần lao,

Lâu đài tám vạn đi vào,

Thế giới ba ngàn ra khỏi.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì :

... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ...húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ.

Duy nguyện :

Mấy lần nhạc trỗi,

Ba lượt hương dâng.

Lòng chúng ân cần,

Hương hoa thỉnh ...

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo tọa Bồ tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH-VỊNH 1 :

Linh đài nghi ngút khói hương vân,

Duy nguyện Ni sư hãy giáng thần.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin người an tọa xuống hương vân.

- KỆ TRÀ :

Hương vân đài an tọa,

Chứng minh hiếu sự này.

Hôm qua người cất bước,

Nay linh giác về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Đạo nghiệp tuyên dương,

Hương hoa phụng thỉnh.

Thiền sàng an định,

Lễ nhạc cúng dường.

An linh văn sớ một chương,

Hiếu chúng tỏ bày tất dạ.

Duy nguyện Ni sư cao cả,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Kính bạch giác linh Ni sư trưởng!

Chúng tôi tằng nghe rằng :

Đức Phật ra đời,

Tự có ngày Niết bàn an nghỉ;

Tôn sư viên tịch,

Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng :

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Ni Thích ... cùng cả Ni chúng, tín nữ thiện nam thuộc chùa ...... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này,

Cung kính quỳ trước đài linh,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Kinh diên tán tụng,

Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Cúi mong linh giác tinh anh,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ tử chúng con rất đau lòng vì :

Ni sư :

Người, đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh tướng thật.

Xưa người tại nhật,

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ,

Y truyền pháp phú,

Đức cả công cao!

Than ôi!

Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời :

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe :

Nam mô ...... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế, đời thứ ..

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, tác đại chứng minh.

Phục nguyện :

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng;

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... Pl.254...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH-VỊNH 2 :

Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước Bảo đài.

Một bát hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Ni trưởng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ :

Như Lai người sứ giả,

Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn,

Xin thành kính cúng dường!

Mỹ Hương Trai Bồ tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Phụng thực :

- TỤNG :

Cúng dường Nam mô tát phạ ...

Chung hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH-VỊNH 3 :

Chim thức xé lồng bay mất dạng,

Cá tâm phá sóng lặng im hơi.

Hỏi ai biết được đường chim cá?

Chim ở trời cao, cá bể khơi!

- KỆ TRÀ :

Bể khơi tìm tăm cá,

Trời rộng hỏi dấu chim.

Qua lại không tông tích,

Biết đâu để dọ tìm.

- TỤNG :

Ma ha Bát nhã ...

- HỒI HƯỚNG :

Vừa rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng :

...... đường thượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ mẫn cố.

Phục nguyện :

Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,

Tàn tạ còn đượm hương hoa.

Do đó,

Đường về Tịnh độ tuy xa,

Quang minh bằng phẳng,

Ngõ đến Ta bà dù ngắn,

Tăm tối gập ghềnh.

Tuy nhiên,

Từ thệ chưa quên,

Tiếp tục công phu dang dở.

Bi nguyền còn nhớ,

Gia tăng đạo nghiệp hoàn thành.

Hầu độ tận chúng sanh,

Ngõ đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN LƯU :

Thiết lập linh sàng đã tạm an,

Thỉnh linh an vị lễ viên hoàn.

Thiền môn nghi trượng còn khai diễn,

Xin nguyện Ni sư tọa đạo tràng.

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

An linh lễ tất,

Hiếu sự sơ thành,

Chuông trống hòa thanh,

Lễ từ ba lạy.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.