Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển II
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG-NI)
NGHI THÀNH PHỤC
(Ni sư, Ni sư trưởng)  

 

* Tiết thứ lâm diên :

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ CHẤN LINH-VĨNH KHAI DIÊN :

Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn Sư trưởng chẳng chi bằng,

Kế thừa ngày trước truyền tâm ấn,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn,

- TẢ BACH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-TÁN HƯƠNG :

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến quí khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH : (nếu Ni sư)

Chúng tôi tằng nghe rằng :

Khắp cả đất trời, cùng cả kim cổ,

Nho hay Thích, trời hay người,

Ai ai cũng đều tôn trọng,

Đó là hiếu đạo vậy!

Bởi vậy :

Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng,

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên,

Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không vào nghĩa “Ngũ luân”;

Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu “Tổng báo”.

Nay nhân buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành.

Cúi mong Tân tịch Bổn sư :

... ... Ni trưởng giác linh.

Hãy dùng :

Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm,

Đoái thương bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng thọ phục.

Than ôi!

Thiền sàng nay còn đó,

Tiếng thầy bặt âm hao.

Biết rằng sanh tử huyễn,

Ly biệt khổ dường nào!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Sơ hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Y cân vàng thấm lệ, (ni)

Áo khăn trắng vương sầu, (tín)

Nguyện tròn đời giữ đạo,

Đền ơn đức cao sâu!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH-TUYÊN PHÁP NGỮ :

Chúng tôi thiết nghĩ rằng :

Phàm là thầy, là mô, là phạm,

Nên phải kính phải thờ.

Vì thầy,

Vẹt ta mây mờ,

Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

Đã học đạo thầy,

Phải nhớ ơn thầy.

Nay thọ tang chế,

Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :

Trước đài hoa khể thủ,

Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.

Xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ :

Kính bạch Ni sư trưởng giác linh!

Chúng tôi tằng nghe rằng :

Thế Tôn nhập diệt,

Tang sự cử hành,

Theo nghi trượng Thánh vương;

Thích tử lâm chung,

Hiếu diên thiết lập,

Theo tang nghi thế đế.

Xưa nay như thế,

Đạo, tục cùng tuân.

Sớ rằng :

Nay có hiếu đồ tỳ kheo Ni Thích ... cùng cả Ni chúng, tín nữ, thiện nam thuộc chùa ... ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng vì,

Tôn sư :

Tuổi đời đã thọ,

Lạp đạo lại cao.

Nên tứ đại bì lao,

Ngũ căn suy nhược.

Cho dù :

Linh đơn Biển Thước,

Khó chống sứ già,

Hay, diệu dược Kỳ Bà,

Khôn xua thần chết.

Tôn sư,

Nay, hóa duyên đã kết,

Thầy, thần gởi liên bang

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang ma phục!

Vì vậy,

Tuân theo thường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay, áo thế thân choàn!

Thương tiếc bấy, khăn tang đầu đội!

Mất còn bối rối,

Đi ở ai bi!

Ngửa mong linh giác Đại ni,

Dủ ánh quang minh nhất giám!

Than ôi!

Trước linh đài tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tím

Và hơn thế nữa :

Quan tài cất ngọc nằm im,

Long vị cẩn vàng đứng thẳng,

Mong rằng :

Nhiệm mầu vắng lặng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng :

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thời :

Nhạc thiền đã cử,

Lễ đạo vừa bày,

Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô ...... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế, đời thứ ... húy thương ... hạ ... hiệu ... Tân tịch Ni sư, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện :

Thần về Tây vức,

Tiêu dao chín phẩm sen vàng;

Thân gởi Nam bang,

An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ.

Mong sao :

Biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy.

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ơn!

Cẩn sớ.

Nay ngày .... tháng ... năm ... Pl.254...

Sa môn Thích hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Á hiến trà-Lễ ba Lạy-Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ :

Giới thân non chưa nặng,

Pháp nhũ biển nào sâu.

Khăn khó đầu xanh quấn,

Biết bao nỗi đau sầu!

- TẢ BẠCH XƯỚNG :

Chung hiến trà-Lễ ba lạy-Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Tang quyến hiếu đồ,

Cúi đầu thọ phục.

(Chủ lễ phân phát tang phục).

- TỤNG :

Tiêu tai cát tường thần chú ... (7 lần)

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

Lễ nghi thọ phục,

Giờ đã viên hoàn,

Quí vị môn tang,

Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG :

Tiêu diêu kim thế giới ...

Nguyện tiêu ba chướng ...

Nguyện sanh Tây phương ...

 

Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm,

Tùy nơi chỗ ở thường an lạc.

 

 

* Vài lời lưu ý :

Khi có vị giáo phẩm cao cấp, trung cấp viên tịch,

Quí vị lễ sư được tang gia mời làm các nghi lễ cổ truyền, xin quí vị bỏ chút thì giờ xem toàn bộ Thiền Môn Chánh Độ (Tăng Ni) để khi diễn cúng tiết thứ được thông suốt, vì nghi Việt văn lần đầu tiên được soạn dịch lưu hành, xưa giờ chưa từng thông dụng, để các lễ được trang nghiêm và mọi người có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của đạo lý, thì rất có ích.

Các nghi : Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chân dung của các vị Tăng Ni trung cấp, tạm dùng các nghi ấy ở Thiền Môn Chánh Độ cao cấp. Sau sẽ bổ túc.

Soạn dịch giả.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

Trình bày :

Thích Thiện Huyền

Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định

Tàng bản.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.