Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp NGHI THIẾT LINH SÀNG
(Thế nhân)  

 

* Tiết thứ làm nghi :

             -  CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                                Quí vị tang chủ,

                                                Mời đến trước đây,

                                                Tất cả đều quỳ,

                                                Đốt hương mặc niệm...

               - CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN :

                                                Tây phương tịnh độ sen vàng nở,

                                                Vong giả từ đây mở lối về,

                                                Hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật,

                                                Muôn đời thoát khỏi các đường mê.

                                    Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai.

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                                                Dâng hương lên án cúng dường.

                                                Cúi lễ vong linh ba lạy.

                                                Tất cả thứ tự lạy quỳ,

                                                Một lòng chí thành làm lễ.

             -TÁN THỈNH :

                                                Hôm nay tang chủ thiết diên này,

                                                Hãy về đây.

                                                Triệu thỉnh vong linh về dự lễ,

                                                Vong linh nghe triệu hãy về đây.

              -CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ :

                                    Tằng nghe rằng :

                                                Giác tánh viên minh,

                                                Xưa nay vắng lặng.

                                                Vốn không ngã nhân huyễn tướng,

                                                Nào có sanh tử giả danh!

                                    Nhưng tối sơ một niệm vô minh,

                                                Tùy vọng tưởng có nay sanh diệt.

                                    Tuy nhiên :

                                                Diệt nào có diệt ,

                                                     Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây;

                                                Sanh mà không sanh,

                                                     Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt!

                                                Nếu không một phen thấu triệt,

                                                     Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi.

                                                Nên, người trời còn có luân hồi,

                                                     Huống, phàm thứ há không sanh tử?

                                    Nay tang chủ đau thương vì :

                                    ......................... (tên Cố phụ, Cố mẫu ...)

                                                            Thân gởi làng xưa,

            Thần về xứ lạ.

                                                            Lâm thời hoảng hốt,

                                                            Hồn tán phách phiêu.

                                    Tuy vậy, sống ở thác về,

                                                     Cũng chẳng ra ngoài bốn loại;

                                                Cho dầu, lên trời xuống đất,

                                                     Đều là quanh quẩn sáu đường.

                                    Than ôi!

                                                Đường trước lờ mờ,

                                                     Lối sau mù mịt.

                                                Ải xa ảm đạm,

                                                     Cõi lạ bàng hoàng!

                                    Sầu vì nỗi : Nghiệp lực buộc ràng,

                                                        Khó mà giải thoát.

                                    Mong sao nhờ : Đạo mầu cứu bạt,

                                                              May được thảnh thơi!

                                                Am linh lễ đã đến thời,

                                                     Tuyên bố mấy lời pháp ngữ.

                                    Thế thôi!

               - TẢ BẠCH TIẾP :

                                                Hoa dâng mấy  đóa,

                                                Hương hiến một lư,

                                                Nhờ đức Thiền sư,

                                                Ngỏ lời triệu thỉnh.

                                    Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...

                 * Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

            Đạo sư ba cõi, đại hiếu Thích Ca.

            Bao đời phụng dưỡng mẹ cha,

            Nhiều kiếp tu nhơn thành Phật.

            Dủ lòng thương xót tiếp độ mọi loài.

                        Nay tang chủ đau thương vì vong linh...

                                    Xuôi tay từ giã, thiêm thiếp ra đi.

Mịt mờ vang bóng còn chi,

                                                Man mác thăng trầm nào biết!

Ngửa mong từ lực, tiếp độ vong linh,

            Lặng lẽ về nhà (chùa), hưởng mùi pháp vị.

                           Duy nguyện :

Khôn thiêng hồn vía, sáng suốt linh minh.

Nghe linh reo về lại gia đình (chùa chiền),

Cảm lòng hiếu lai lâm pháp hội.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...

                   * Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

                                    Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm.

            Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.

            Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh.

Nay tang chủ đau thương vì vong linh...

Ruổi vào âm cảnh vội bỏ dương trần.

Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng,

Xin nguyện Phật từ thương gia hộ.

Phóng hào quang đưa về lạc độ,

Vời linh sảng trở lại gia đường (chùa chiền).

Hiếu lễ đã tương, lai lâm chứng giám.

                        Duy nguyện :

Chơn linh sáng suốt, giác tánh linh thiêng;

Nghe lời triệu thỉnh đến hoa diên.

Nhớ tiếng kệ kinh mà giải thoát.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...

                   * Nam mô nhất tâm phụng thỉnh :

Tay cầm kim tích, thân vận hoa man.

Đưa chúng sanh đến cõi Lạc bang,

Tiếp chơn hồn về nhà (chùa) phó hội.

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh.

Nay tang chủ đau thương vì vong linh...

Xả báo thân rủi vì nhiễm bệnh,

Rời dương thế về cảnh âm cung.

Hoặc nương trung ấm, mai chiều bến nước gành mây;

Hoặc ở đường mê, sớm tối đội trăng gội gió.

Ngửa mong Thánh lực, tiếp độ chơn hồn,

Về lại gia đường (Phật đường), hưởng mùi Pháp vị.

                        Duy nguyện :

                                                Thần về an dưỡng, nghiệp xả trần lao;

                                                Sen vàng chín phẩm hoa cao,

                                                Phật thọ một thừa quả mãn.

                                    Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh...

                                    Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát.

            -  TẢ BẠCH XƯỚNG :

            Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

              - KỆ TRÀ :

                                                Ngày xưa ở cao đường,

                                                Nay thời một nén hương,

                                                Chén vàng đầy cam lộ,

                                                Vì vong giả cúng dường.

                                    Tuyên thiếp thỉnh :

                                                Âm dương không hai lẽ,

                                                Sanh tử có khác đường.

                                                Thiếp triệu thỉnh một chương,

                                                Trước linh đài tuyên đọc.

                                                Duy nguyện vong linh,

                                                Im lặng lắng nghe.

                                    Đọc thiếp thỉnh :

                                    Tam Bảo Pháp đàn.

                                    Bổn đàn vì chánh độ cố linh,

                                    Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.

                                    A Di Đà Phật chứng minh.

                     Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

            Nay có tang chủ... (tên) ở xã... huyện... tỉnh... cùng cả tang quyến, thân thuộc xa gần.

                                    Đau thương vì vong linh cố phụ... (cố mẫu)... (tên) một vị thần hồn.

                                    Nguyên sanh... (năm), tù trần ngày... tháng…... năm

Than ôi vong linh!

                                    Huyễn thân bảy thước nay còn đó,

                                    Chơn tánh muôn đời đã biệt ly!

                                                Kẻ ở người đi,

                                                Thăng trầm u hiển.

                                                Ơn sâu sông biển,

                                                Đường cách âm dương.

                                    Biết lấy chi tỏ dạ tiếc thương,

                                    Hầu đền đáp công ơn dưỡng dục!

                        Nay thời :

                                    Phép theo thường tục,

                                    Thiết lập linh sàng,

                                    Linh vị cung an,

                                    Cháu con chiên bái.

                        Mong rằng :

Vong linh như tại,

Về lại gia đường (Phật đường)

Hưởng thọ hoa hương,

Lắng nghe kinh chú.

Thiếp văn xin phú,

Sứ giả u minh,

Chuyển đến vong linh,

Cảm thông thâu chấp.

                                                Nay ngày... tháng... năm

                                                Nay thiếp thỉnh.

                                                Nhất Như Lai tâm.

                          Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

            -  KỆ TRÀ :

Nhà hoa nay vắng vẻ,

Linh tọa giờ thê lương.

Mấy tầng trà đạm bạc,

Lòng thành kính cúng dường.

            -  XƯỚNG : - PHỤNG THỰC :

                                    Tụng : Biến thực, biến thủy chơn ngôn...

                                                Mỹ Hương Trai Bồ Tát.

                        Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

            -  KỆ TRÀ :

Băn khoăn tìm nơi nào,

Vang bóng tuyệt âm hao.

Ba tầng trà cung tiến,

Xin đáp nghĩa cù lao!

            -  TỤNG :

Thập phương...

Vãng sanh...

            -  HỒI HƯỚNG :

Nguyện tiêu...

Nguyện sanh...

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

An linh viên mãn,

Hiếu sự châu long.

Con cháu một lòng,

Lễ thành bốn lạy.

            - Lưu ý :

                        Vị chủ lễ nên viết cho tang chủ một bài vị trước khi làm lễ an linh.

                        Nội dung bài vị : Phụng vị cố phụ (cố mẫu), tánh... húy (tức tên tục hay tên trên giấy chứng minh), pháp danh (nếu có qui y)... một vị hương linh chi vị.

                        Hai bên đề : Nguyên sanh... năm, từ trần ngày... tháng... năm.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.