Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp NGHI THÀNH PHỤC
 

 

* Tiết thứ làm nghi :

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

Quí vị thọ tang,

Mời đến linh tiền,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm...

            - CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN :

            Nuôi nấng bao năm quá nhọc nhằn,

            Công ơn cha mẹ chẳng chi bằng.

            Áo hoa ngày trước quên chưa múa,

            Tang chế hôm nay nhận áo khăn!

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ vong linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

            - TÁN HƯƠNG :

Muốn nhờ thần lực đạt niềm Tây,

Trước gởi làn hương đến gió mây;

            Ngào ngạt khói xông cùng cõi lạ,

            Vong linh nghe được hãy về đây!

                           Hương cúng dường Bồ Tát.

            - CHỦ LỄ NÓI Ý NGHĨ VỀ THỌ TANG.

                        Trăm hạnh hiếu là gốc,

                        Muôn đức hiếu là nguồn.

            Nên Nho hay Thích đều tôn thờ,

            Thần hay người đều kính trọng.

Bởi vậy,

            Chẳng những nay mà xưa đã có,

            Nên từ vương tướng đến thứ dân,

            Ai ai cũng đều tuân phục mà chẳng dám sai.

                        Tuy nhiên,

            Hiếu là thể, tâm vậy, lý vậy;

            Hiếu là dụng, sự vậy, tướng vậy!

            Nếu không sự tướng,

            Tâm lý nào tường.

            Cho nên khi lễ nhạc suy đồi,

Con người bị chê trách là chỉ biết mặc áo ăn cơm, không biết lễ giáo.

            Nay tang chủ đau thương vì vong linh...

(tên Cố phụ... Cố mẫu...)

            Bỏ thân huyễn hóa,

            Vội thoát hồng trần.

                          Hận rằng :

            Sanh con khó nhọc,

            Tơ tóc chưa đền!

                        Tiếc bấy :

            Kêu trời trách oán,

            Ta thán ai hay!

                        Thôi thì giờ này :

            Mong nhờ đạo pháp,

            Thiết lập linh sàng,

            Theo lễ thọ tang,

            Cháu con nội ngoại.

                        Than ôi!

Đầu xanh khăn trắng ngậm ngùi,

Lòng xót áo gai sùi sụt.

                        Mong rằng :

            Vong giả linh thiêng,

            Mặc nhiên chứng  giám!

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

            - KỆ TRÀ :

            Linh sàng vừa thiết lập,

            Linh vị đã cung an.

            Nguyện vong linh tọa hạ,

            Chứng tri lễ thọ tang!

            -  CHỦ LỄ XƯỚNG THIẾP :

            Âm dương không hai lẽ,

            Sanh tử có đôi đường.

            Thiếp thành phục một chương,

            Đối linh tiền tuyên đọc.

            Duy nguyện vong linh,

            Yên lặng  lắng nghe.

-  TUYÊN THIẾP :

 

            Tam bảo Pháp đàn.

            Bổn đàn vì chánh độ cố linh,

            Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.

            A Di Đà Phật chứng minh.

            Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

Nay có tang chủ... (tên) cùng cả tang quyến ở xã... huyện... tỉnh...

                                    Đau lòng vì vong linh (tên) một vị hương hồn.

                        Nguyên sanh năm... từ trần ngày... tháng... năm...

            Vì vậy,

Nay chọn ngày này,

Nhờ Tăng làm lễ,

Y theo chánh pháp,

Tiếp độ cố linh.

                        Than ôi vong linh!

            Núi Hổ (Dĩ) mây che,

            Cội Thông (nhà Huyên) sương phủ!

                                    Áo hoa chưa múa,

                                                khóc than tử đạo không tròn;

                                    Gương sáng còn treo,

                                                oán trách hạo thiên chẳng tưởng.

                        Nay thời,

            Lễ theo thường đạo,

            Sắm sửa hoa diên;

            Tỏ tấc lòng thiềng,

            Làm nghi thành phục.

            Nhờ Tăng gởi thiếp,

            Triệu thỉnh cố linh,

            Lặng lẽ về nhà (về chùa),

            Chứng tri hiếu sự.

            Thiếp này xin chuyển,

            Sứ giả âm dương,

            Trao đến vong linh,

            Cảm thông thâu chấp.

                                                     Nay, ngày... tháng... năm...

                                                            Nay thiếp thỉnh.

                                                            Nhất Như Lai tâm.

            -  TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

            -  KỆ TRÀ :

            Ơn sâu đành khó trả,

                        Nghĩa cả phải mong đền.

            Trước linh sàng thọ phục, lòng đau đớn khôn quên!

(lặp lại ba lần)

            -  CHỦ LỄ PHÁT TANG PHỤC VÀ CẢM THÁN :

            Mười tháng cưu mang, ba năm nhũ bộ;

            (Hoặc dìu dắt ba năm, nhọc nhằn dạy dỗ);

            Ơn này đức ấy, xương nát khó đền.

                        Giờ chỉ biết :

            Mặc áo trắng hầu tỏ lòng son,

            Rơi lệ hồng ngõ thành huyết thắm.

                        Nghiêng mình cúi lạy,

                        Ôi thôi thương thay!

                        Ôi thôi thương thay!

            -  TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

            -  KỆ TRÀ :

                        Cha mẹ còn tại thế,

                        Dâng cam chỉ cúng dường.

                        Cha mẹ không còn nữa,

                        Đức hạnh phải noi gương!

            -  CHỦ LỄ KẾT DIÊN :

Lễ nghi thành phục,

Giờ đã châu long,

Con cháu một lòng,

Lễ thành bốn lạy.

            -  HỒI HƯỚNG :

Nguyện tiêu...

Nguyện sanh...

            * Ghi chú :

            - Núi Hổ là cha, núi Dĩ là mẹ.

            - Cội Thung là cha, nhà Huyên là mẹ.

            - Áo hoa : ông Lão Lai tuy tuổi già, mặc áo hoa múa cho cha mẹ xem đỡ buồn

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.