Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp NGHI PHÁT DẪN
(Di quan)  

 

* Tiết thứ làm nghi :

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                                Xin mời tang quyến,

                                                Đến trước linh đài.

                                                Tất cả đều quỳ,

                                                Đốt hương mặc niệm...

            - CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN :

                                    Tử sanh là ải phải đi qua,     

                                    Đi mãi nhưng ai đã đến nhà?

                                    Qua lại ba đường cùng sáu cõi,

                                    Muốn ra cần phải niệm Di Đà.

                        Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai.

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                                                Dâng hương lên án,

                                                Cúi lễ vong linh,

                                                Tất cả lại quỳ,

                                                Chí thành làm lễ.

            - CHỦ LỄ CỬ TÁN :

                                    Thôi đừng luyến tiếc mảy may trần,

                                    Phải thấy chơn thân việc ấy cần.

                                    Cực lạc quê hương người sẽ đến,

                                    Liên trí phó hội với Thiên nhân.

                        Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ tát.

            - CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ :

            Tằng nghe rằng :

                                    Chúng sanh nghiệp nặng,

                                                lâu đời chìm đắm ba đường;

                                    Chư Phật ơn sâu,

                                                nhiều kiếp dắt dìu các loại.

                                    Nếu không phải lòng thương rộng rãi,

                                    Tâm nguyện bao la;

            Đâu hay :

                                    Biển khổ gặp thuyền,

                                    Đường mê được đuốc!

            Bởi vậy,

                                    Các Thánh hết lòng tín ngưỡng,

                                    Chư Thiên cung kính qui y.

                                    Nếu hay một niệm hồi quang,

                                    Lo gì khối mê chẳng vỡ!

            Và được vậy,

                                    Sáu trần thanh tịnh,

                                    Một tánh viên minh.

            Do đó,

                                    Rất hy vọng ở hàm linh,

                                    Ngộ chơn tâm mà giải thoát!

                                    Nay nhờ thiền giả,

                                    Pháp sự tuyên hành.

                                    Tiến bạt vong linh,

                                    Vãng sanh Cực lạc.

            - TÁN :

                                    Tiếng khóc vang lên mấy dặm mây.

                                    Đường xa này,

                                    Nhờ đức Như Lai thương tiếp độ,

                                    Sen vàng nguyện trổ ở trời Tây!

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Sơ hiến trà – Lễ hai lạy – Cùng quỳ.

            - KỆ TRÀ :

                                    Chiều xuống trên hoa thôn,

                                    Người đi tê tái hồn.

                                    Ánh trăng soi lờ lạt,

                                    Tiếng dế khóc hoàng hôn!

            - CHỦ LỄ XƯỚNG THIẾP :

                                    Âm dương không hai lẽ,

                                    Sanh tử có đôi đường.

                                    Nay có thiếp di quan,

                                    Đối linh tiền tuyên độc.

                                    Duy nguyện vong linh,

                                    Yên lặng lắng nghe.

                                    Tam Bảo Pháp đàn.

                                    Bổn đàn vì chánh độ cố linh,

                                    Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.

                                    A Di Đà Phật chứng minh!

            Sa môn Thích...phụng hành pháp sự.

                        Nay có tang chủ (tên) cùng tang gia quyến thuộc ở xã... huyện... tỉnh...

                        Đau thương vì vong linh (tên, họ, pháp danh) một vị hương linh.

                                    Nguyên sanh năm... từ trần ngày... tháng... năm...

            Vì vậy,

                                    Nay chọn ngày này,

                                    Nhờ Tăng làm lễ,

                                    Y theo chánh pháp,

                                    Tiếp độ cố linh.

            Than ôi vong linh!

                                    Bốn đại khó dừng,

                                    Đôi đường dễ cách!

                                    Gương trong mây trắng,

                                    Treo hoài thương nhớ người đi!

                                    Mưa trúc gió mai,

                                    Rơi mãi đớn đau kẻ ở!

            Nay thời,

                                    Giờ lành đã đến,

                                    Linh cửu sắp đưa.

                                    Di quan lễ ấy cử hành,

                                    Ơn đức lòng này khó trả.

                                    Kính nhờ thiền giả,

                                    Tuyên đọc thiếp này,

                                    Mời vong linh về,

                                    Chứng tri lễ tống.

                                    Thiếp này xin chuyển,

                                    Sứ giả âm dương,

                                    Trao đến vong linh,

                                    Cảm thông thâu chấp.

Nay, ngày... tháng…... năm...

                                                     Nay thiếp thỉnh.       

                                                     Nhất Như Lai tâm.

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Á hiến trà – Lễ hai lạy – Cùng quỳ.

            - KỆ TRÀ :

                                    Một chuyến đi không về,

                                    Lòng đau mãi tái tê.

                                    Giờ này tương lễ bạt,

                                    Đưa giác linh về quê!

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Chung hiến trà – Lễ hai lạy – Cùng quỳ.

            - KỆ TRÀ :

                                    Mây sầu giăng núi Hổ (Dĩ),

                                    Trăng lạnh phủ mồ cô.

                                    Một bước đi thiên cổ,

                                    Mười dặm đường... ô hô!

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                        Phụng thực :

            - TỤNG :

                                    Biến thực, biến thủy...

                                    Mỹ Hương Trai Bồ tát.

            - TẢ BẠCH XƯỚNG :

                                    Mời quý vị đứng dậy, lễ hai lạy.

                                    Tất cả sắp hàng ra hai bên.

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                    Mời quý vị âm công thứ tự đi vào.

                                    Xin quý vị bái quan.

                                    Tang chủ triệt linh sàng.

                                    Dời quan lên xe tang.

                                    Mời quí vị lễ sư đi trước quan tài.

                                    Quí vị tang quyến đi sau quan tài.

                                    Lễ di quan đến đây đã mãn.

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                    A Di Đà Phật thân kim sắc...

                        (Từ từ ra cổng hướng dẫn đám tang đến nghĩa địa, hoặc đài hỏa táng.)

            Lưu ý :

                        Ban tổ chức Tang lễ nên sắp xếp đoàn đưa cho có thứ tự : Trướng liễu phúng điếu, xe linh, xe đưa Địa Tạng, âm nhạc, hình ảnh cố linh, lư hương v.v... kể cả quan khách thân hữu của Tang gia và Đạo hữu (nếu người có đạo), để đoàn đưa được trang ngh iêm tối đa càng quí.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.