Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp NGHI HẠ HUYỆT
(Đến nghĩa trang, đưa quan tài đến trước huyệt; tang chủ thiết lập hương án nhỏ tạm thời.)  

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                    Xin mời tang quyến,

Đến trước quan tài,

Tất cả chí thành,

Đốt hương mặc niệm.

Dâng hương lên án,

Cúi lễ vong linh.

            - CHỦ LỄ NGỎ LỜI :

            Thiết nghĩ rằng :

Nhất linh chơn tánh,

Vốn không đến cũng không đi;

Tứ đại huyễn thân,

Đã có sanh nên có diệt.

            Nay tang chủ đau thương vì vong lin h cố phụ (mẫu) tánh (họ) húy (tên) một vị hương hồn.

Thân rời trần cảnh,

Hồn đến rừng dương.

            Vì vậy,

                        Mấy hôm rồi phải dùng :

                                    quan tài cất xác tạm thời.

                        Giờ đến lúc cần lấy :

                                    mả mồ gởi thân vĩnh viễn.

                        Ngửa mong Tăng chúng,

                                    đồng vận vận lòng từ,

                        Tất cả một lời, gia trì mật chú;

            Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

            Thiên thủ thiên nhãn...

            -TIẾP :

                        A Di Đà Phật thân kim sắc...

            (Quý vị lễ dư nhiễu huyệt 3 vòng, nhiễu xong, trở lại vị trí cũ).

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                        Vừa rồi,

Thần chú đã gia trì,

Thánh danh vừa tụng niệm;

Nguyện đem công đức ấy,

Soi sáng đường vong đi.

                        Duy nguyện :

Thể xác khinh an,

Mả mồ êm ấm.

Mong nhờ từ lực,

            vượt qua tăm tối ba đường.

Nguyện được dắt dìu,

            lên đến sen vàng chín phẩm.

Đời đời tự tại,

Kiếp kiếp tiêu diêu.

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                    Đưa quan tài hạ huyệt.

            - TỤNG :

            Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đá nẫm, Án dĩ bổ lạ nghiệt v.v... (3 lần).

            Chủ lễ rải tán sa (Nếu đã luyện trước khi quan tài còn quàn tại nhà thì tang chủ và thân quyến rải hoa và đất cát xuống huyệt).

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

Hạ mình sinh xuống huyệt.

Xuống đất-cát.

- HỒI HƯỚNG :

Nguyện tiêu...

Nguyện sanh...

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

Lễ nghi hạ huyệt,

Việc đã viên hoàn;

Tang chủ họ hàng,

Lễ từ bốn lạy.

            (Nhớ nhắc tang chủ có lời cảm ơn và xin lỗi những thiếu xót trong tang lễ).

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

            Tang chủ và tang quyến rước linh mô ( hình ảnh lư nhang) về lại gia đường.

                        Lễ sư hướng dẫn...

            Chú thích :

                        Rừng dương nguyên nó là cây Phong, giống cây Dương; tục truyền cây Phong sống lâu hóa người.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.