Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp SỚ KỲ SIÊU
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                        Chúng con cung kính nghe rằng :

            Chư  Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

                                    Đạo mầu ba tạng, thường dạy chúng thoát khỏi trầm luân.

                        Nhờ vậy, hôm nay chúng con :

                                                Kính vâng lời thề sông biển,

                                                Xin tỏ ý nguyện nguồn cơn.

                        Sớ rằng :

            Nay có Tang chủ (trai chủ)... cùng cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

                                    Cung kinh về chùa lễ Phật,

                                    (Cung kính thiết đàn phụng Phật) (1)

                                                Hiến cúng hoa đăng;

                                    Thành tâm phúng tụng kinh văn,

                                                                                                Độ vong siêu thoát.

                                    Ngửa mong chư Phật xót thương,

                                                                                                Đủ lòng từ bi cứu bạt.

            Nay tang chủ và cả gia quyến rất đau lòng vì vong linh (tên họ) ... một vị hương linh. Nguyên sanh ngày... tháng... năm... từ trần ngày... tháng... năm...

                        Than ôi vong linh!

                                    Từ xa trần thế, vào chốn U minh.

                        Luống khóc kiếp phù du tụ tán, vang bóng ngỡ ngàng;

                                    Những thương đời hồ điệp biệt ly, mơ màng hồn mộng!

                                                Thăng trầm chưa rõ, hiếu sự ân cần,

                                                Hầu báo đền dưỡng dục thâmân;

                                                                              Ngõ thù đáp sanh thành dưỡng dục.

                        Đến đây,

                                    Đạo tràng khai diễn (hoàn mãn),

                                                Pháp sự tuyên hành (châu long),

                                                                              Đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch.

            Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

            Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Tây Phương Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Đà Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô U Minh Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

                        Phổ cập :

                                                Ba Hiền, mười Thánh,

                                                Bốn phủ, muôn linh,

                                                Tất cả Thiên thần,

                                                Đồng thùy chiếu giám.

                        Phục nguyện :

                                                Hào quang soi sáng,

                                                Đường tối mở mang,

                                                Vong linh nhờ đó,

                                                Đi về lạc bang.

                        Và từ đó :

                                    Tiêu diệt khiên nhiều đời nhiều kiếp,

                                                                              Hưởng phúc lợi cả họ cả nhà.

                                    Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.

                        Cẩn sớ.

                                                                              Nay, ngày... tháng... năm... PL. 254... 

                                    Sa môn Thích... Hòa nam thượng sớ. (2)

            Ghi chú :

                        (1) Nếu lễ làm tại nhà.

                        (2) Nếu Phật tử biết làm lễ và lễ có sớ thì trước khi cúng phải xin sự chứng minh của Sa môn mới được tuyên sớ. Nếu không sẽ bị tội mạo xưng, tự tôn tự phong vô lễ và có tội.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.