Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 1)


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Chúng con cung kính nghe rằng :

                        Chư Phật mười phương vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

                        Đạo mầu ba Tạng thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;

                                                Lời thề sông biển xin vâng,

                                                                              Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

                        Sớ rằng :

            Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã.. huyện... tỉnh...

                        Ngày này :

Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,

Cúng dường hương phẩm hoa đăng.

                        Thành tâm phúng tụng kinh văn, hồi hướng độ vong siêu thoát.

                                    Mong chư Phật xót thương cứu bạt,

                                                                              Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

                        Chúng con thường nhớ lời người xưa nói rằng :

                                    Ba tấc đất chưa về,

                                                     Khó giữ thân một kiếp,

                                                                              Đã về ba tấc đất,

Khó giữ mả trăm năm.

                        Thật vậy!

Thương thay vong linh (tên họ, pháp danh) một vị (các vị) hương linh.

                        Từ ngày :

                                                Xa rời dương thế,

                                                Vào cõi âm cung,

                                                Man mác âm dung,

                                                Mơ màng hồn mộng.

                                    Những tưởng mồ mả cất xây trong đất lành bất động,

                                                Nào ngờ nắng mưa tàn phá sao trời nỡ vô tình.

                        Nên chi :

                                                Nghìn thu giấc ngủ hương linh,

                                                     Và một nấm tro tàn vong giả.

                                    Khó mà tránh khỏi, một phen tàn tạ, đôi lúc dở dang!

                        Nay thời :

Pháp hội kỳ siêu đã mở

Cúng dường an vị vừa này

Cung duy chư Phật đã hay

Mạo muội một lòng bày tỏ.

                        Sớ văn lời ngỏ, bái bạch xin nghe.

            Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

            Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

                        Phục nguyện :

Một nấm đất vàng xin gởi mạng,
Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,

Người đi nhẹ ghánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

                                    Ba đường nhẹ bước, tám khổ vượt qua,

                                                Hạnh phúc trẻ già, an vui còn mất.

                                    Nguyện tất cả phát tâm học Phật,

                                                Xin mọi người cố gắng làm lành.

                                    Phật đạo viên thành, chúng sanh độ tận.

                        Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 25...

                        Sa môn Thích... Hòa nam thượng sớ.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.