Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 2)


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Chúng con cung kính nghe rằng :

                        Chư Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

                                    Đạo mầu ba Tạng, thường dạy chúng thoát nạn trầm luân.

                                    Lời thề sông biển xin vâng,

                                                                              Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

                        Sớ rằng :

            Nay có trai gia Phật tử ( tên họ-pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

                        Ngày này :

                                                Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,

                                                     Cúng dường hương phẩm hoa đăng.

                        Thành tâm phúng tụng kinh văn, hồi hướng độ vong siêu thoát.

                                    Nguyện chư Phật xót thương cứu bạt,

                                                                              Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

            Chúng con trai gia hiếu quyến thường nhớ lời người xưa than rằng :

Ba tấc đất chưa về,

Khó giữ thân trăm tuổi

Đã về ba tấc đất,

Khôn giữ mả trăm năm.

                        Thật vậy!

            Nay nhân ngày cải tán mộ phần, tái an di cốt của ông bà...... các vị vong linh.

                        Than ôi vong linh!

                        Từ xa dương thế chưa biết về đâu,

                                                                              Nắng mưa dãi dầu, bóng vang man mác.

                                                Ba đường lưu lạc, sáu cõi phiêu du?

                        Chúng con chỉ biết :

Mồ mả gìn giữ nghìn thu,

Hương lửa phụng thờ muôn thuở.

                        Nào ngờ :

                                    Người đi vẫn còn dang dở, giấc ngủ chưa yên,

                                                Kẻ ở chưa hết não phiền, cuộc đời nào định.

                        Tuy nhiên,

Chân tâm vốn định,

Huyễn thể khôn an,

                                                Ngày nào chưa chứng Niết bàn,

                                                                              Lúc ấy còn mơ sanh tử.

                        Vì vậy,

Mả mồ khó giữ,

Hương lửa dễ tàn,

Ai chẳng bàng hoàng,

Nào không cầu nguyện.

                        Nay thời :

                                    Pháp luân đã chuyển, Phật sự vừa khai,

                                                 Đầu cúi trước đài, chân quỳ xuống chiếu.

                                    Kính dâng sớ biểu, bái bạch xin nghe.

            Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

            Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích CaMâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

                        Phục nguyện :

Một nấm đất vàng xin gởi mạng.

Chín tầng sen báu nguyện ghi danh.

Người đi nhẹ ghánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

                        Lại nguyện :

                                                An lành đất nước, hòa thuận gia đình,

                                                Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

                        Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 25...

                                    Sa môn Thích... Hòa nam thượng sớ.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.