Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp VĂN SỚ CẦU AN
(Sau khi cải táng)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng :

            Đức Giác Hoàng ứng thân hóa độ, mở nhiều phương tiện pháp môn.

                        Nhờ đó, cả pháp giới, kẻ trí người ngu nhận được từ bi ân đức.

                        Bởi vậy,

                                                Không ai chẳng (được) độ, 

                                                Có nguyện đều thành.

                        Sớ rằng :

                        Nay có trai chủ... vả cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh

                                                Cung kính kiến đàn phụng Phật.

                                                     Chí thành hiến cúng phúng kinh,

                                    Hoàn nguyện kỳ an, thù ân cầu phước.

                        Trai chủ đẳng v.v... tự nghĩ rằng :

                                                Nhân vì việc nhà ngày trước,

                                                     Nên lòng lo ngại nguyện cầu,

                                                May nhờ Phật lực nhiệm mầu,

                                                     Mọi việc khó khăn qua cả.

                                    Hôm nay kính dâng lễ tạ,

                                                Nhờ Tăng làm lễ cúng dường,

                                                     Ngửa mong Tam Bảo đoái thương,

Dủ lòng từ bi chứng giám!

                        Nay thời :

                                    Pháp sự quang dương, đạo tràng khai diễn,

                                                Hương hoa phụng hiếu, lễ nhạc ca dương

Và, cung duy văn sớ một chương,

                                    Mạo muội tỏ bày tấc dạ Mong rằng từ bi bất xả,

                                                Nguyện được hoan hỷ xin nghe

            Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

            Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Đại Từ  Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.

            Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền, tác đại chứng minh.

                        Phổ cập :

Ba Hiền, mười Thánh, bốn phủ muôn linh,

Cả thảy Thiên thần, đồng thùy chiếu giám.

                        Phục nguyện :

Mưa pháp thấm nhuần, cây Bồ đề tăng trưởng;

Mây lành che mát, lửa phiền não tiêu tan.

Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua, mất còn đều lợi;

Xin làm phước lành sắp tới, già trẻ đồng nhờ.

Ba ngôi báu tôn thờ, năm điều răn giữ trọn,

Ơn nhiều, lễ mọn, mong được chứng minh.

                        Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 254...

Sa mônThích... Hòa nam thượng sớ.

 

            Ghi chú :

            Ba Hiền : Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh; ba bậc tu trước khi lên địa vị Bồ Tát.

Mười Thánh : tức Thập địa Bồ Tát.

            Bốn phủ : những nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ; muôn linh : tức muôn vật sinh linh.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.