Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

     Lá Thư Tịnh Độ
Thích Thiền Tâm Dịch

                                                            MỤC LỤC                                                         Tịnh Độ Pháp Nghi
(của Từ Vân Sám Chủ, Tuân Thức Đại Sư)

 

1. Môn Lễ Bái

(Trước khi trì tụng, nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, rồi mặc áo tràng, đốt hương, kế chắp tay đứng trước bàn Phật đọc bài kệ tán Phật, tiếp theo lễ bái).

Từ bi thệ độ khắp quần sanh
Hỷ xả cứu an chúng hữu tình
Tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ,
Nay con đảnh lễ chí tâm thành.

(Cùng đứng xướng lễ)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Tận Hư Không, Khắp Pháp Giới, Mười Phương Ba Đời, Tất Cả Chư Phật.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Tận Hư Không, Khắp Pháp Giới, Mười Phương Ba Đời, Tất Cả Tôn Pháp.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Tận Hư Không, Khắp Pháp Giới, Mười Phương Ba Đời, Tất Cả Hiền Thánh Tăng. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai, Pháp Thân Mầu Thanh Tịnh, Khắp Pháp Giới Chư Phật. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ, A Di Đà Như Lai, Thân Tướng Hải Vi Trần, Khắp Pháp Giới Chư Phật. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ, A Di Đà Như Lai, Thân Trang Nghiêm Giải Thoát, Khắp Pháp Giới Chư Phật.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, A Di Đà Như Lai, Thân Căn Giới Đại Thừa, Khắp Pháp giới Chư Phật. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, A Di Đà Như Lai, Thân Hóa Đến Mười Phương, Khắp Pháp Giới Chư Phật. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức, Khắp Pháp Giới Bồ Tát. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thân Trí Sáng Vô Biên, Khắp Pháp Giới Bồ Tát. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

( Chí tâm đảnh lễ - Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Thân Phước Trí Trang Nghiêm, Khắp Pháp Giới Thánh Chúng. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

 

2. Môn Trì Tụng
 
 

(Ngồi bán dà hoặc kiết dà; chắp tay niệm Phật)

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn

Án lam, xóa ha. (7 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn

Án, sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

Hương Tán

Hương thơm giăng bủa,
Thánh đức tỏ tường,
Bồ đề tâm rộng khó suy lường,
Tùy chỗ phóng hào quang
Lành tốt phi thường,
Kính lễ Pháp trung vương.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

(Nếu người tụng kinh, thì đọc bài kệ khai kinh, tiếp theo tụng thứ kinh mà mình thích; người trì chú Chuẩn Đề, tụng theo nghi chú Chuẩn Đề; người chỉ chuyên niệm Phật, đọc bài kệ tán Phật A Di Đà rồi niệm Phật. Dù tụng kinh hay trì chú chi, khi xong đều tiếp theo niệm Phật y như sau. Trong đây, theo phần đông, tôi viết ra nghi thức trì chú Đại Bi và niệm Phật).

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Kính lạy Quán Âm chủ Đại Bi,
Sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp,
Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi,
Ngàn tay trang nghiêm, khắp nâng đỡ.
Nơi tâm vô vi khởi lòng bi,
Trong thể chân thật tuyên lời mật.
Mau cho đầy đủ những mong cầu,
Hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp.
Thiên Long các thánh đều từ hộ,
Trăm ngàn tam muội đã huân tu.
Thân thọ trì là quang minh tràng,
Tâm thọ trì là thần thông tạng.
Rửa sạch trần lao khơi bể nguyện.
Mở môn phương tiện đến bồ đề.
Nay con khen ngợi thệ quy y.
Nguyện chỗ mong cầu được thành tựu.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
(đọc tha thiết 10 lần)
 
 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra bạt đà dạ, ta bà ha.

(Tụng chú nầy 7 hoặc 21 biến, tụng xong quì gối chắp tay đọc):

Đệ tử (pháp danh) một lòng sám hối:
Về trước con tạo nhiều nghiệp ác,
Đều do vô thỉ tham, giận, mê.
Từ thân miệng ý mà sanh ra,
Nay con xin sám hối tất cả.
Con nguyện thân tâm thường tinh tấn.
Chướng duyên trong ngoài đều tiêu trừ.
Lâm chung chánh niệm về Tây Phương,
Mãn nguyện Bồ Đề độ hàm thức.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm
Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
(Vẫn quỳ tiếp đọc):

Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.
Non năm tòa xoay chuyển bạch hào,
Nước bốn bể trong ngần mắt biếc.
Trong ánh sáng hóa vô số Phật,
Các hóa Bồ Tát cũng không lường.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,
Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật.

(Đứng lên đi nhiễu quanh bàn Phật, vừa niệm hồng danh; đi ba vòng hoặc nhiều vòng rồi trở lại ngồi. Nên niệm ra tiếng nho nhỏ theo pháp Thập Niệm Ký Số lấy 10 câu làm một đơn vị, chia làm hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu; cứ hết 10 câu lần qua hột chuỗi. Khi niệm đủ số hạn định, đến trước bàn Phật, xưng danh hiệu Tứ Thánh và đọc bài văn phát nguyện hồi hướng).

3. Môn Phát Nguyện Hồi Hướng


 

Nam Mô A Di Đà Phật. (niệm mau 10 hơi)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 câu)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 câu)
Nam Mô Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 câu)

(Vẫn quì, dùng tâm tiếng khẩn thiết đọc):

Một lòng quy mạng,
Thế giới Cực Lạc,
Phật A Di Đà.
Xin đem ánh tịnh,
Soi chiếu thân con;
Dùng nguyện từ bi,
Mà nhiếp thọ con.
Nay con chính niệm,
Xưng hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ Đề,
Cầu sanh Tịnh Độ.
Xưa Phật lập thệ:
Nếu chúng sanh nào,
Muốn về nước ta,
Hết lòng tin ưa,
Xưng danh hiệu ta,
Cho đến mười niệm,
Như không được sanh,
Ta không thành Phậtõ.
Nay con nguyện nương,
Nhân duyên niệm Phật,
Được vào biển thệ,
Của đức Như Lai;
Nhờ sức Từ Tôn,
Tiêu trừ các tội,
Thêm lớn căn lành.
Con nguyện lâm chung,
Biết ngày giờ trước,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
Như vào thiền định.
Phật cùng Thánh Chúng,
Tay bưng đài vàng,
Đến tiếp dẫn con.
Trong khoảng sát na,
Con về Cực Lạc,
Hoa nở thấy Phật,
Được nghe Phật thừa,
Tỏ thông Phật huệ,
Độ khắp chúng sanh,
Mãn Bồ Đề nguyện.
Xin đem công đức trì tụng nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cõi.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Đều sanh Cực Lạc, thành Phật đạo.
 

Chí tâm đảnh lễ - Tận Hư Không, Khắp Pháp Giới Mười Phương Ba Đời, Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lể - Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ - Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

 

Trích Kinh A Di Đà

 

Từ đây qua phương Tây mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi kia có Phật, hiệu A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì sao nước kia kêu là Cực Lạc? Bởi chúng sanh nước kia chỉ hưởng những điều vui, không có các việc khổ, nên gọi là Cực Lạc.

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng; bảy lớp hàng cây, đều làm bằng bốn món báu, đoanh vây, giáp vòng. Thế cho nên nước kia, gọi là nước Cực Lạc.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc, có ao bằng thất bảo, tám thứ nước công đức, dẫy đầy trong đó; dưới đáy ao, dùng ròng thứ cát bằng vàng lót đất. Đường đi bốn bên thềm ao đắp thành bằng bốn chất báu là: kim ngân, lưu ly, pha lê, trên có lầu các, cũng dùng kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, để kiến trúc điểm tô nhà lầu ấy.

Hoa sen trong ao, lớn bằng bánh xe, sắc xanh hào quang xanh, sắc vàng hào quang vàng, màu đỏ chiếu ánh đỏ, màu trắng tia sáng trắng, nhiệm mầu thơm sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế.
 
 

Sám Phát Nguyện

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Đắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác.
Biển trần khổ lâu đời luân lạc.
Với sanh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Đàn con dại từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước,
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền.
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí huệ quang minh như nhật nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh,
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài: ỏBờ giác không xaõ,
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác cho đời quang đãng,
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân,
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,
Để theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ,
Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,
Phá si mê trí huệ tuyệt vời,
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc.
Phật A Di Đà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.
Trong hào quang hóa vô số Phật.
Vô số Bồ Tát hiện ở trong.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần)
 
 

Hồi Hướng

 

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư
A Di Đà Phật

    


                                                            MỤC LỤC                                                    


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.