Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

    Pháp Tu Quán Âm
Phương Pháp Bí Truyền Của Mật Tông Tây Tạng
     Dịch Giả: Thích Viên Lý

                                                                          MỤC LỤC                                                         Tiếp CHƯƠNG II

CHÍNH VĂN:
Pháp tu “Quán Tưởng Thiền Định
Cho Tất Cả Chúng Sinh
Trong Suốt Cõi Không Gian”
Quán Âm Quán Tưởng này được
Truyền thừa trực tiếp bởi
Đạo Sư Thánh Tăng Tangtong Gyalbo.

 

(1) – QUY Y

(Quy y Phật, Pháp và Thánh Tăng

Cho đến khi con thành chánh giác.

Nguyện các công đức con tạo được

Như Bố thí, Trì giới vân vân...

Khiến con thành Phật để độ sinh).

 

(2) – Chúng con, chúng sanh...đầy hư khôngg

Đảnh đầu đều có hoa sen trắng

Và vầng trăng, hiện mật từ HRÌH (đọc là PHI)

Đấng Chí Tôn Thánh Giả Quán Thế Âm

Khiết bạch quang minh rực năm màu

Mỉm cười bi mẫn nhìn sanh chúng

(Ngài có bốn tay thật nhiệm mầu)

Hai tay trong bốn, trên chắp lại

Hai tay phía dưới của Ngài cầm

Đóa hoa sen trắng, chuỗi pha lê

Lụa, châu trang sức nghiêm Thánh thể

Choàng ngực da nai, đội bảo quan

Trên mão có Phật A Di Đà

Đang ngồi trong thế già phu tọa (Kim Cang)

Vầng nguyệt sau lưng thanh tịnh soi

Ngài là Chơn tánh, là Diệu thể

Tất cả nương về để quy y.

 

(3)Hãy quán tưởng, tưởng tượng rằng mình và tất cả chúng sinh đều cùng nhau khẩn nguyện tụng kinh:

Nay con đảnh lễ Quán Thế Âm

Bậc thánh hoàn toàn không khuyết vọng

Thân báu thanh tịnh suốt một màu

Đỉnh đầu nghiêm sức Viên Mãn Phật

Bi mẫn từ tâm nhìn chúng sanh 

(Tụng 3 hoặc 7 lần, tụng càng nhiều càng tốt)

 

(4) – Rốt ráo như thế nhất tâm cầuu

Bậc thánh thân báu chiếu quang huy

Tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng

Ngoại cảnh biến thành Cực Lạc Ban

Chúng sanh thân khẩu ý ba nghiệp

Đều thành Thân Khẩu Ý Quán Âm

Thinh, sắc, pháp, trần, thảy thành không

Tất cả chỉ là vô phân biệt.

[Đang khi quán tưởng như thế nên tụng lục Tự Chơn Ngôn: Án Ma Ni Bát Di Hồng (Om Mani Padme Hùm)]

 

(5) – Xong, hành giả hãy nhập vào Phản Quang Tự Tánh vô niệm tức là không có ý niệm gì cả trong bất cứ ba vòng luân khởi nào (Tam Luân) (không có tác giả, thọ giả và sở tác nghiệp)

(6) – Đứng Dậy:

Sắc tướng của con và mọi người

Hiện là thánh thể của Quán Âm

Tất cả âm thanh đều biến thành

Âm điệu của Chú Lục Tự Minh

Tư tưởng của con và mọi người

Hiện là trung tâm của Đại Trí

Xin nguyện từ nơi công đức này

Con được chóng thành Quán Thế Âm

Độ khắp chúng sanh không phân biệt

Thẳng vào cảnh giới của Chân Như

 

(Nguyện đem công đức này,

hướng về khắp tất cả,

đệ tử và chúng sanh

đều trọn thành giác đạo)

 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.