Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

    Pháp Tu Quán Âm
Phương Pháp Bí Truyền Của Mật Tông Tây Tạng
     Dịch Giả: Thích Viên Lý

                                                                   MỤC LỤC                                                        PHỤ LỤC
(Bài dịch để tụng, có thể thay thế cho phần chính văn của Chương Hai)

CHƯƠNG II

CHÁNH VĂN:
PHÁP TU “QUÁN TƯỞNG THIỀN ĐỊNH CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG SUỐT CÕI KHÔNG GIAN

 

Pháp Quán Âm Tưởng này được truyền thừa trực tiếp bởi Đạo Sư Thánh Tăng Tangtong Gyalbo.

 

(1) - Quy Y

Quy y Phật, Pháp, Tăng

Đến khi con chứng thành

Quả vị vô thượng giác

Nguyện cho các công đức

Do con tạo tác nên

Như bố thí trì giới

Khiến con được thành Phật

Để cứu độ chúng sanh

 

(2) – Chúng con và chúng sanh

Cả hư không đầy khắp

Trên đảnh đầu chúng con

Thảy đều có sen trắng

Lại có cả vầng trăng

Mật tự HRÌH hiển lộ

Từ đó xuất hiện ra

Đấng Quán Âm Thánh Giả

Vô Thượng bậc chí tôn

Khiết bạch chẳng thể lường

Năm màu rực rỡ tỏa

Mỉm cười Ngài bi mẫn

Thương xót nhìn chúng sanh

Hai tay trên chắp lại

Hai tay dưới Ngài cầm

Một tay đóa sen trắng

Tay nọ chuỗi pha lê

Thánh thân Ngài Nghiêm sức

Bằng tơ lụa, bảo châu

Ngực choàng da nai quý

Đầu đội mão bảo trân

Trên mão có đức Phật

Danh hiệu A Di Đà

Ngồi trong thế kiết già

Hay gọi: Kim Cang tọa

Sau lưng Ngài vầng nguyệt

Đang thanh tịnh chiếu soi

Ngài chính là Diệu thể

Để tất cả quay về

Quy y và nương tựa.

 

(3) – Hãy quán tưởng, tưởng tượng rằng mình và tất cả chúng sanh đều đang cùng nhau tụng kinh khẩn nguyện:

Con chí thành đảnh lễ

Đức Bồ Tát Quán Âm

Bậc Thánh thật hoàn toàn

Không mảy may khuyết vọng

Thân thanh tịnh trắng trong

Bằng đức Viên Mãn Phật

Đôi mắt đầy từ mẫn

Thương xót nhìn chúng sanh.

(Tụng 3 hoặc 7 lần, tụng càng nhiều càng tốt)

 

(4) – Rốt ráo như thế đó

Thành khẩn nhất tâm cầu

Bậc Thánh, thân trân quý

Mầu nhiệm chiếu quang huy

Tận trừ chư vọng tưởng

Các nghiệp tướng xấu xa

Ngoại cảnh thảy biến thành

Cõi Trang Nghiêm Cực Lạc

Chúng sanh thân, khẩu, ý

Ba nghiệp hoán chuyển thành

Thân, khẩu, ý Quán Âm

Thanh, sắc, pháp trần bổng

Tất cả thảy đều không

Trở thành vô phân biệt

Sắc tướng của con trùng

Sắc tướng của mọi người

Hiển hiện thành diệu tướng

Của Bồ Tát Quán Âm

Tất cả những âm thanh

Đều chuyển thành âm điệu

Của Chú “Lục Tự Minh”

Và Tư Tưởng của con

Cùng của cả mọi người

Hiện là trung tâm của

Đại Trí Tuệ thẳm sâu

Nguyện nhờ công đức này

Được chóng thành như đấng

Bồ Tát Quán Thế Âm

Để độ khắp muôn loài

Chúng sanh không phân biệt

Đồng nhập vào cảnh giới

Giác ngộ của Quán Âm.

 

(Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

          Đều trọn thành Phật Đạo)

 


                                                              MỤC LỤC                                                    


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.