Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   Nguyên Lý Về Vấn Đề
NIỆM PHẬT VÃNG SANH

     Nguyên Tác: Thái Hư Đại Sư
Dịch Giả: Thích Chánh Lạc

 

                                                                         MỤC LỤC                                                         Tiếp LỜI TỰA

 

Kinh Thanh Tịnh Giác nói:

“Nếu người nào đối với pháp môn Tịnh Độ nghe như không nghe, biết như không biết, tất kẻ ấy vừa ở ba đường ác ra hoặc tội chướng quá nặng nên không sanh được lòng tin.

Như Lai nói kẻ ấy kém phước duyên trên đường giải thoát. Nếu người nào khi nghe pháp môn Tịnh Độ liền thương mừng rơi lệ, cảm động đến mức nghẹn ngào, nên biết kẻ ấy đời trước đã từng nghe, tin và tu tập pháp môn này. Như họ chánh niệm tu hành, tất sẽ được vãng sanh.”

Đại Tập Kinh, Phẩm Hiền Hộ:

Đức Thích Ca nói với pháp hội:

“Người cầu Vô Thượng Bồ đề nên tu niệm Phật Tam muội.” Rồi Ngài nói bài kệ:Dịch nghĩa:

Nếu người xưng niệm Phật A Di Đà
Gọi đó là Vô Thượng thâm Diệu Thiền
Lúc chí tâm tưởng tượng thấy được Phật
Chính là đắc pháp bất sanh bất diệt.

 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.