Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

THẬP NHỊ MÔN LUẬN
 Dịch Giả: Thích Viên Lý

 

 

CỬA THỨ MƯỜI HAI

QUÁN SANH           
Các pháp đều là không.  Tại sao?  Vì cái đã sanh ra, cái chưa sanh ra, và cái đang sanh ra, tất cả đều không đạt được.  Cái đã sanh không sanh nữa.  Cái chưa sanh thì chưa sanh.  Cái đang sanh cũng không sanh nữa.  Như đã nói trong những câu:
 
              Quả đã sanh không sanh nữa;
              cái chưa sanh thì chưa sanh.
              [Nếu không có cái đã sanh
              và không có cái chưa sanh,
              cái đang sanh không sanh.
 

            Cái đã sanh là quả đã sanh ra rồi.  Cái chưa sanh là cái chưa sanh ra, hoặc không sanh, hoặc không hiện hữu.  Cái đang sanh là cái đang phát khởi nhưng chưa thành.
 
            Quả của sự sanh không được sanh, vì cái đã được sanh rồi thì không được sanh ra nữa.  Tại sao?  Vì nếu lại sanh nữa thì sẽ dẫn tới sự sai lầm vô cùng tận.  Nếu cái đã được sanh lại sanh ra cái thứ nhì, cái thứ nhì được sanh ra cái thứ ba, rồi cái thứ ba đã sanh lại sanh ra cái thứ tư.  Điều này giống như vật nguyên thủy đã sanh sản phẩm thứ nhì và rồi lại sanh thêm vô cùng tận; nhưng không thể được.  Vì vậy cái đã được sanh ra không sanh.

            Nếu bạn nói rằng cái đã được sanh ra lại sanh, cái mà nó dùng để sanh là cái chưa sanh được sanh ra.  Nhưng đó la điều bất khả.  Tại sao?  Vì dùng cái chưa được sanh để sanh liên quan tới hai loại sanh sản; có nghĩa là cái đã được sanh được sanh ra và cái chưa được sanh được sanh.  Lập trường của bạn thay đổi và không đứng vững.
 
            Giống như điều sau đây:  cái đã được tạo không cần tạo; cái đã bị đốt không cần đốt; cái đã được chứng minh không cần chứng minh.  Cho nên cái đã được sanh không cần sanh.  Do đó, cái đã được sanh không sanh.
 
            Cái chưa được sanh ra cũng không được sanh.  Tại sao?  Vì nó không có liên hệ với sự sanh.  Nếu không, sẽ dẫn tới sự việc tất cả những gì chưa được sanh được sanh.  Nếu cái mà không có hành động sanh sản.  Vì vậy, không có hành động sanh sản.
 
            Nếu có sự sanh sản mà không có hành động sanh sản, thì sẽ có sự tạo tác mà không có hành động tạo tác, sẽ có sự ra đi mà không có hành động ra đi, sẽ có sự ăn uống mà không có hành động ăn uống.  Nếu như vậy thì phép tắc thế gian bị hủy hoại; điều đó không đúng.  Vì vậy, cái chưa được sanh không được sanh.
 
            Nếu cái không sanh mà sanh, thì tất cả những thứ không sanh sẽ sanh.  Tất cả những kẻ phàm phu không sanh ra giác ngộ thượng đẳng (Anuttara-samyak-sambodhi) sẽ sanh ra giác ngộ thượng đẳng; một vị A La Hán đạo hạnh hoàn hảo không sanh ác ý sẽ sanh ác ý; thỏ và ngựa không mọc sừng sẽ mọc sừng.  Nhưng những chuyện đó là bất khả.  Vì vậy bạn không nên nói rằng cái không sanh sẽ sanh.
 
            Hỏi:  Cái không sanh chỉ sanh khi nó có sự hòa hợp những nhân duyên.  Nếu những nhân duyên như thời gian, không gian, tác nhân, phương tiện thích nghi, đều hiện hữu, thì một số những cái không sanh sẽ sanh, nhưng chẳng phải tất cả mọi cái đều sẽ sanh.  Vì vậy ngài không nên bác bỏ ý kiến của tôi bằng cách nói rằng tất cả sẽ không sanh.
 
            Đáp:  Giả thử cái không sanh sẽ sanh khi nó có sự hòa hợp các nhân duyên thích nghi như thời gian, không gian, tác nhân, phương tiện tốt.  Không có sự sanh sản khi nó hiện hữu [trước một sản phẩm].  Cũng không có sự sanh sản khi nó không hiện hữu trước [sản phẩm]. Cũng không có sự sanh sản khi nó vừa hiện hữu trước vừa không hiện hữu trước [sản phẩm].  Cho nên không thể đạt được sự sanh sản trong cả ba trường hợp như đã nói trước đây.  Vì vậy, cái không sanh sẽ không sanh.
 
            Cái đang sanh cũng không sanh.  Tại sao?  Vì điều đó liên quan tới sự sai lầm rằng cái đã sanh lại sanh, và cũng liên quan tới sự sai lầm khác là cái chưa sanh mà sanh.  Như đã nói trước đây rằng cái đã sanh – là một phần của cái đang sanh – không sanh.  Và, như đã nói, cái chưa sanh – là một phần khác của cái đang sanh – cũng không sanh.
 
            Nếu có cái đang sanh mà không có hành động sanh sản, thì cái đang sanh sanh.   Nhưng thực ra nếu không có
hành động sanh sản thì không thể có cái đang sanh.  Vì vậy cái đang sanh không sanh.
 
            Nếu người nào nói rằng có hành động sanh sản trong cái đang sanh, thì tức là có hai hành động sanh sản: (1) cái đang sanh được sanh, và (2) cái đang sanh sanh.  Nhưng cả hai điều đó không thể̀ thành; vậy làm sao người ta có thể nói có hai hành động sanh sản này?  Do đó, không có sự sanh sản trong cái đang sanh.
 
            Nếu không có sự sanh sản thì không có cái đang sanh.  Sự sanh sản thực hiện ở đâu?  Nếu không có nơi chốn để sản phẩm được sanh ra thì không thể có cái đang sanh.  Vì vậy, cái đang sanh không sanh.
 
            Do đó, cái đã sanh, cái chưa sanh, và cái đang sanh không thể thành.  Khi mà chính thành động sanh không thể thành thì sanh, trú, và diệt cũng không thể thành.
 
            Khi mà sanh, trú và diệt không thể thành thì hữu vi pháp không thể thành.  Khi mà hữu vi pháp không thể thành, thì vô vi pháp không thể thành.  Khi mà hữu vi pháp và vô vi pháp không thể thành, tất cả chúng sanh không thể thành.
 
            Vì vậy, bạn nên biết rằng các pháp đều là vô sanh; rốt cuộc chúng đều là không và tịch tịnh.


 
                                 
*   *  *
                                                                                  

 

      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.