Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

  Dịch Giả: Thích Viên Lý

 

CỬA THỨ TƯ

QUÁN TƯỚNG


      
          Các pháp đều là không.  Tại sao?
 
              Cả hữu vi pháp lẫn vô vi pháp
             đều không có tướng (đặc tánh) gì.
             Vì chúng không có tướng
             nên chúng đều là không.
 
          Hữu vi pháp không được hình thành bởi các tướng.
 
          Hỏi:  Cái gì là hữu vi tướng (những đặc tính được tạo ra)?
 
          Đáp:  Mọi vật đều có hữu vi tướng nào đó.  Thí dụ như cái sừng của một con bò thì nhọn và ở cuối cái đuôi của nó có cụm lông; đó là tướng của một con bò.  Đáy của cái bình thì bằng phẳng, bụng nó lớn, cổ nó nhỏ, miệng nó tròn; những điểm đó là tướng của cái bình.  Bánh xe, trục xe, càng xe, v.v... là những tướng của một cỗ xe.  Một con người có đầu, mắt, thân, xương sống, vai, chân, tay, v.v... là những tướng của họ.  Bây giờ hỏi rằng “sanh, trú , diệt” là ba tướng của các hữu vi pháp, vậy chúng là hữu vi hay vô vi?


        Hỏi:  Có điều gì sai nếu nói rằng tướng là những hữu vi pháp?


          Đáp:  Nếu sanh là một hữu vi pháp, nó phải có ba tướng.
 
          Nếu sanh là một vô vi pháp, thì làm sao có thể gọi nó là một hữu vi tướng?
 
          Nếu sanh là một hữu vi pháp, nó phải có ba tướng (sanh, trú, diệt), và mỗi thứ trong ba tướng này lại có ba tướng khác, tiếp tục cho tới vô cùng.  Điều này cũng được áp dụng cho trú và diệt.  Nếu sanh là vô vi pháp, làm sao cái vô vi có thể là tướng của một hữu vi pháp?  Ai có thể biết được sanh mà không có sanh trú diệt?  Sanh, trú, diệt là những thứ được phân biệt và đều có sanh.  Nhưng các vô vi pháp không thể phân biệt thành sanh, trú và diệt, cho nên không thể có sanh.  Điều này cũng áp dụng cho trú và diệt.
 
          Sanh, trú, và diệt là không.  Vì vậy hữu vi pháp là không.  Khi mà hữu vi pháp là không thì vô vi pháp cũng là không, bởi vì có hữu vi nên mới có vô vi.  Vì hữu vi pháp và vô vi pháp đều là không cho nên tất cả chư pháp đều là không.
 
          Hỏi:  Ngài nói rằng mỗi thứ trong ba tướng lại có ba tướng khác, cho nên cứ tiếp tục tới vô cùng.  Vì vậy, sanh không thể là một hữu vi pháp.  Nhưng người ta nói:
 
 Sanh của sanh là từ bản sanh (sự sanh đầu tiên)
 và bản sanh được sanh ra từ cái đã sanh của cái đã sanh
(Sanh sanh chi sở sanh/Sanh ư bỉ bản sanh/Bản sanh chi sở sanh/Hoàn sanh ư sanh sanh)


          Khi một vật (pháp) sanh ra thì có bảy hiện tượng:  (1) pháp, (2) sanh, (3) trú, (4) diệt, (5) sanh của sanh, (6) trú của trú, (7) diệt của diệt.  Trong số bảy hiện tượng này, bản sanh (sự sanh đầu tiên) có thể sanh rả hiện tượng khác ngoài chính nó.  Và sanh của sanh có thể sanh ra bản sanh.  Rồi bản sanh lại sanh ra của sanh.  Vì vậy, tuy rằng ba tướng này là hữu vi nhưng chúng không phải vô cùng tận.  Trú và diệt cũng giống như vậy.
 
          Đáp: Nếu bảo rằng sanh của sanh sanh ra bản sanh, thì làm sao sanh của sanh có thể sanh ra bản sanh nếu chính nó do bản sanh sanh ra?
 
          Nếu nói rằng sanh của sanh có thể sanh ra bản sanh thì làm sao sanh của sanh có thể sanh ra bản sanh khi bản sanh không sanh ra sanh của sanh?
 
               Nếu bảo rằng bản sanh,
              sanh ra sanh của sanh,
              thì làm sao bản sanh
             có thể sanh ra sanh của sanh
             nếu chính nó sanh ra bởi sanh của sanh?
 
          Nếu bảo rằng bản sanh có thể sanh ra sanh của sanh, và rằng sanh của sanh (là thứ đã được sanh ra) có thể sanh ra bản sanh, thì không thể đúng.  Tại sao?  Sanh của sanh sanh ra bản sanh cho nên được gọi là sanh của sanh; nhưng bản sanh chưa được sanh ra, vậy thì làm sao nó có thể sanh ra sanh của sanh.


            Bảo rằng trong khi sanh của sanh đang được sanh ra nó có thể sanh ra bản sanh thì cũng không thể đúng.  Tại sao?
 
             Khi sanh của sanh đang được sanh
             nó có thể sanh ra bản sanh
             làm sao nó có thể sanh ra bản sanh
             nếu chính nó chưa được sanh ra?
 

          Khi sanh của sanh đang được sanh ra, nó có thể sanh ra bản sanh.  Nhưng chính sanh của sanh chưa được sanh ra thì nó không thể sanh ra bản sanh (nguồn gốc căn bản để sản sanh).
 
          Nói rằng khi sanh của sanh đang được sanh ra nó có thể sanh ra chính nó và cũng sanh những thứ khác, cũng giống như khi ngọn đèn chiếu sáng thì nó có thể soi sáng chính nó và những thứ khác, là không thể đúng.  Tại sao?
 
            Trong đèn tự nó không có bóng tối
            nơi chốn tự nó cũng không có bóng tối.
            Sự diệt trừ bóng tối gọi là soi sáng.
            Vậy đèn có thể soi sáng cái gì?
 

          Thân đèn tự nó không có bóng tối.  Nơi chốn được soi sáng tự nó cũng không có bóng tối.  Nếu không có bóng tối trong đèn và không có bóng tối ở nơi chốn thì làm sao người ta có thể nói rằng đèn soi sáng chính nó và những thứ khác?  Sự diệt trừ bóng tối gọi là soi sáng.  Nhưng đèn không diệt bóng tối của chính nó hoặc bóng tối của những thứ khác.  Vì vậy câu nói của bạn rằng “giống như ngọn đèn soi sáng chính nó và những thứ khác, sự sanh tự sanh ra chính nó và những thứ khác” là không hợp lý.
 
          Hỏi:  Khi đèn được thắp sáng nó có thể diệt bóng tối.  Cho nên, không có sự tối trong đèn hoặc nơi chốn.
 
            Đáp: 


            Làm sao có thể diệt trừ bóng tối
            bằng cách thắp sáng ngọn đèn,
            khi đèn được thắp sáng,
            nó không tiếp xúc với bóng tối?
 

          Nếu đèn không thể tiếp xúc với bóng tối khi nó được thắp sáng, và nếu nó không tiếp xúc với bóng tối thì người ta không nên nói rằng diệt trừ bóng tối.
 
            Nếu đèn có thể diệt trừ bóng tối
            trong khi không tiếp xúc với bóng tối,
            thì đèn ở tại nơi này
            phải có thể diệt trừ tất cả bóng tối.
 

          Nếu nói rằng dù đèn không tiếp xúc với bóng tối nhưng năng lực của nó có thể diệt bóng tối thì đèn ở chỗ này sẽ có thể diệt tất cả bóng tối trên thế gian. Bởi vì tất cả bóng tối không tiếp xúc với đèn.  Nhưng thật ra nếu bạn thắp đèn ở chỗ này thì nó không thể diệt trừ tất cả bóng tối trên thế gian.  Do đó, lập luận của bạn rằng “tuy đèn không tiếp xúc với bóng tối nhưng nó có thể diệt trừ bóng tối” là không hợp lý.
 
              Nếu đèn soi sáng chính nó
              và những thứ khác
              thì bóng tối cũng sẽ che phủ chính nó
             và những thứ khác.
 

          Nếu bạn nói rằng đèn soi sáng cả chính nó cùng những thứ khác, thì bóng tối, là thứ trái ngược với ánh sáng của đèn, cũng có thể che phủ cả chính nó cùng những thứ khác.  Nếu bóng tối, là thứ trái ngược với ánh sáng, không thể che phủ chính nó và những thứ khác, thì không thể nói rằng ánh sáng có thể soi sáng chính nó và những thứ khác.  Do đó, thí dụ của bạn là không đúng.  Nên nói rằng:
 
            Nếu sanh chưa được sanh ra,
            thì làm sao nó có thể sanh ra chính nó?
            Nếu nó đã được sanh ra và rồi lại sanh ra chính nó,
            thì tại sao nó cần được sanh ra?
 

          Khi sự sanh này sắp sanh nó không giống như cái đã được sanh cũng chẳng giống như cái chưa sanh ra, rồi nó sanh.  Nếu nó giống như cái chưa sanh được sanh ra và rồi nó sanh, thì làm sao nó có thể tự sanh ra chính nó, bởi vì cái chưa được sanh là chưa hiện hữu?  Nếu nói rằng nó giống như đã được sanh ra và rồi sanh ra chính nó, thì tại sao nó cần sanh?  Trong nó không còn sanh, trong cái đã được tạo ra không còn hành động tạo tác.  Do đó, sự sanh không sanh ra ngay cả chính nó, thì làm sao nó có thể sanh ra những thứ khác?  Bạn sai khi nói rằng sự sanh ra chính nó và những thứ khác.  Trường hợp của trú và diệt cũng giống như vậy.

          Do đó, lậ̣p luận rằng sanh, trú, và diệt là những hữu vi tướng là không đúng.  Khi mà lập luận rằng sanh, trú, và diệt là những hữu vi tướng là sai thì các hữu vi pháp là không.
 
          Các hữu vi pháp là không, do đó các vô vi pháp cũng là không.  Tại sao?  Sự hủy diệt của những hữu vi pháp gọi là vô vi Niết Bàn.  Do đó Niết Bàn là không.
 
          Vô sanh, vô trú và vô diệt được coi là những tướng của các vô vi pháp.  Nhưng không có sự vật gì hiện hữu mà không có sanh, trú, và diệt.  Cái vô hiện hữu thì không thể là tướng của bất cứ cái gì.
 
          Người ta có thể nói rằng “vô tướng” là  tướng của Niết Bàn, nhưng lập luận này không đứng vững.  Nếu “vô tướng” là tướng của Niết Bàn thì chúng ta nhờ vào tướng gì để biết nó là “vô tướng”?  Nếu chúng ta biết “vô tướng” nhờ một tướng nào đó thì tại sao lại gọi nó là “vô tướng”?  Nếu chúng ta biết “vô tướng” nhờ vô tướng, thì điều đó không thể là biết, vì vô tướng không hiện hữu.
 
          Người ta có thể nói nó giống như y phục, đều có tướng, nhưng duy có một y phục vô tướng, vì nó lấy chính “vô tướng” làm tướng.  Nếu có người bảo rằng hãy đem ra cái áo không có tướng, thì chúng ta biết rằng điều đó có thể làm được.  Tương tự như vậy, sanh, trú và diệt là những tướng của các hữu vi pháp.  Bất cứ khi nào có vô sanh, vô trú và vô diệt, thì chúng ta có thể biết chúng là những tướng của các vô vi pháp.  Do đó, một trạng thái thiếu  vắng các tướng tức là Niết Bàn.  Nhưng lập luận này không đứng vững.  Tại sao?  Những nhân duyên như sanh, trú và diệt là không?  Các hữu vi tướng không thể thành.  Làm sao người ta có thể nhận biết các vô vi pháp?  Bạn nhờ những tướng xác đáng nào của các hữu vi pháp để biết rằng “sự thiếu vắng những tướng đó cho thấy sự hiện hữu của những vô vi pháp”?  Lập luận của bạn rằng “cái áo không có tướng trong số các y phục là một thí dụ của vô tướng của Niết Bàn” là không hợp lý.  Vấn đề liên quan tới thí dụ về y phục này sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương Năm (Đệ Ngũ Môn).
 
          Do đó, tất cả các hữu vi pháp đều là không. 
Khi hữu vi pháp là không thì vô vi pháp cũng là không.  Khi hữu vi pháp và vô vi pháp là không thì cái ngã cũng là không.  Khi tất cả ba thứ này là không, thì chư pháp đều là không.
 

                                                                                     tiếp      

 

      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng RơiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn Hóa


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.