Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


Hòa Thượng Tịnh Không  Kinh Kim Cang Giảng Ký

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65 | Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 672| Tập 73 | Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81 | Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89 | Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93 | Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97 | Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 |

 

  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 |

 

  Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Đại Ý

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 |
Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9 | Phần 10 |


  Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm - Tập Tiếu Sớ Tinh Hoa (HT. Tịnh Không Chủ Giảng Tại Chùa Nguyên Anh Tự, Đài Loan, tháng 12 năm 1993)

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 Phần 7 | Phần 8 |

  Vãng Sanh Luận Giảng Ký                                            (HT. Tịnh Không Chủ Giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, năm 1991)

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9
 

  Chấn Hưng Phật Giáo
  Chuyển Nghiệp Lực thành Nguyện Lực
  Coi Trọng Nhân Quả
  Cứu Độ Chúng Sanh
  Hòa Giải Xung Đột trong Nội Tâm
  Làm Thế Nào để Khắc Phục Phiền Não [01] [02] [03]
  Nhìn thấu, Buông Bỏ, Bố thí
  Thực Tiễn Sáu Phép Ba La Mật
  Tịnh Nghiệp Tam Phước [01] [02] [03]
  Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ
  Trân Trọng Pháp Duyên
  Tư Lương Tịnh Độ [01] [02] [03] [04]
  Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
  Living Buddhism [01] [02]
  What is Buddhism? [01] [02]
     

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com