Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (III)

DỰ LƯU QUẢ (SOTAPANNA)

     Để diệt trừ bảy xiềng xích còn lại, một người Dự Lưu Quả sẽ chỉ phải tái sinh bảy kiếp là nhiều nhất. Họ tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, vào Pháp và Tăng. Họ không vi phạm ngũ giới vì bất cứ lý do gì. Họ không phải tái sinh vào những nghịch cảnh, vì họ chắc chắn sẽ Chứng Ngộ.
     Với sự phấn khởi sau khi đã thoáng nhìn thấy Niết Bàn, người tầm đạo cao quí sẽ mau chóng đạt tiến bộ, họ tiếp tục tu tập nội quán để trở thành bậc Nhất Hoàn Quả (Nhất lai) (Sakadagami, “người chỉ trở lại một lần"), giai đoạn thứ nhì của quả vị A-La-Hán, bằng cách diệt trừ thêm hai xiềng xích khác là những dục vọng giác quan (kamaraga) và ác cảm (patigha).
     Bây giờ hành giả được gọi là Nhất Lai Quả, vì họ chỉ tái sinh trong hình hài nhân loại một lần nữa, nếu trong kiếp này họ chưa đạt tới bậc A-La-Hán. Một điều đáng ghi nhận là bậc Ariya (Hiền Nhân) đã đạt tới giai đoạn thứ nhì của quả vị A-La-Hán chỉ có thể làm suy yếu hai xiềng xích kiên cố này (mà họ bị trói buộc từ trong quá khứ). Đôi khi, họ có thể vẫn còn những ý tưởng ham muốn dục vọng giác quan và sân hận, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.
     Chỉ khi nào đạt tới giai đoạn thứ ba của quả vị A-La-Hán, tức là bậc Bất Lai Quả (Anagami) thì hành giả mới có thể hoàn toàn diệt trừ được hai xiềng xích nói trên. Sau đó họ không còn trở lại thế gian này và cũng không sinh vào những thiên giới, bởi vì họ đã tận diệt hết những dục vọng giác quan. Sau khi chết họ sẽ sinh vào những cõi Tịnh Độ (Suddhavasa), những cảnh giới dành riêng cho các bậc Bất Lai Quả. Ở đó họ sẽ đạt tới quả vị A-La-Hán và sống cho tới mãn đời.
     Khi một Phật tử trở thành bậc Bất Lai Quả thì họ sống một cuộc đời độc thân xa lánh tình dục.
     Tới lúc này bậc thánh Bất Lai Quả tiếp tục tiến triển ở giai đoạn cuối cùng và diệt trừ năm xiềng xích còn lại - đó là (1) chấp thủ vào sắc tướng (ruparaga), (2) chấp thủ vào vô sắc tướng (aruparaga), (3) kiêu mạn (mana), (4) bồn chồn (uddhacca), (5) và vô minh (avijja) - để đạt tới quả vị A-La-Hán, giai đoạn tối hậu của bậc thánh giả.
     Các bậc Dự Lưu Quả, Nhất Lai Quả, và Bất Lai Quả được gọi là Sekha (người tầm đạo), vì họ chưa trải qua một cuộc rèn luyện. Các vị A-La-Hán được gọi là Asekha (người ngộ đạo), vì họ không còn phải trải qua bất cứ sự rèn luyện nào.
     Một vị A-La-Hán sẽ không còn phải tái sinh, bởi vì họ không còn tích lũy những nghiệp mới. Những mầm mống sản sinh ra nghiệp của họ đã hoàn toàn bị tận diệt.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.