Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (I)

MỘT TÌ-KHEO

     Một tì-kheo cần phải tuân thủ bốn loại Giới Hạnh cao hơn, đó là:
     Patimokkha Sila - Những Giới Luật Căn Bản của Tì-Kheo.
     Indriyasanvara Sila - Những Giới Luật liên quan tới sự kềm chế các giác quan.
     Ajivaparisuddhi Sila - Những Giới Luật liên quan tới sự thanh khiết của đời sống.
     Paccayasannissita Sila - Những Giới Luật liên quan tới việc sử dụng những nhu cầu của đời sống.
     Trên đây là bốn loại giới luật được gọi chung là Sila-Visuddhi (Sự Thanh Khiết của Đức Hạnh), là giai đoạn thứ nhất của Bảy Giai Đoạn Thanh Lọc trên con đường dẫn tới Niết Bàn.
     Một người xuất gia thọ những giới này được gọi là tì-kheo. Chữ Pali “bhikkhu” (tì-kkeo) có thể dịch là “khất sĩ” - một nhà tu hành sống bằng phẩm vật bố thí.
     Một vị tì-kheo không bị cưởng buộc bởi bất cứ lời thệ nguyện nào. Do tự ý, họ trở thành một tì-kheo để sống cuộc đời thánh thiện bao lâu tùy ý mình. Họ được tự do dời khỏi tăng đoàn bất cứ lúc nào.
     Một tì-kheo bắt buộc phải tuân thủ 220 giới luật, ngoài vài giới luật khác kém quan trọng hơn. Bốn giới luật chính yếu mà họ phải tuân thủ nghiêm ngặt là: hoàn toàn xa lánh tình dục, không trộm cắp, không sát sanh, và không nói dối rằng mình đã đạt tới năng lực tâm linh cao hơn. Nếu vi phạm bất cứ giới luật nào trong số đó, họ trở thành người “bỏ đạo” (parajika) và tự động chấm dứt địa vị tì-kheo. Nếu muốn, họ có thể tái nhập tăng đoàn và giữ địa vị của một tu sĩ tập sự (samanera). Trong trường hợp vi phạm những giới luật khác, một tì-kheo phải thực hiện những phương pháp sám hối tùy theo mức trầm trọng của sự vi phạm giới luật.
     Trong số những giới hạnh nổi bật của một tì-kheo gồm có: thanh khiết, hoàn toàn xa lánh tình dục, không sở hữu tài sản, khiêm tốn, đơn giản, phục vụ bất vị kỷ, tự chế, kiên nhẫn, từ bi và vô hại.
     Cuộc đời của một tì-kheo - hay nói cách khác, sự từ bỏ những dục lạc và tham vọng trần tục - chỉ là một phương tiện hữu hiệu để chứng quả Niết Bàn, chứ không phải là một cứu cánh.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.