HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PL: 2550

Tu Viện Bảo Pháp, Ngày 23 tháng 4 năm 2006

Nhấn vào hình để xem ảnh khổ lớn  

 

5 Hình Ảnh

Trang chính

Tiếp theo