HÌNH ẢNH TIỆC TẤT NIÊN CUỐI NĂM ẤT DẬU
ngày 22 tháng 1, năm 2006


Nhấn vào hình để xem ảnh khổ lớn  

 

5 Hình Ảnh

Trang chính

Tiếp theo