Trang Nhà Chùa Diệu Pháp

 

Tiệc Công Đức Gây Quỹ Xây Dựng Tu Viện Bảo Pháp
Chủ Nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2006
tại Tu Viện Bảo Pháp
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---o0o----

 Trang Nhà Chùa Diệu Pháp