HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN, PL 2550
Tại Tu Viện Bảo Pháp - Ngày 6 tháng 8, năm 2006,

Nhấn vào hình để xem ảnh khổ lớn  

 

5 Hình Ảnh

Trang chính

Tiếp theo