Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 LỄ KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ


Hôm nay thứ Bảy, 24.12. 2005, cuối năm, thời tiết không lạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho những người có tuổi cảm thấy cần đến một chiếc áo choàng mỏng, nhẹ. Sau khi đại chúng vân tập, Thượng tọa Trụ trì với gịong nói điềm đạm, truyền cảm đã nhắc nhở mọi người về bản nguyện rộng lớn của đức Phật A Di Đà, Thượng toạ đặc biệt nhấn mạnh: “Hôm nay đại chúng vân tập tại đạo tràng Diệu Pháp này để kỷ niệm ngày đản sanh của đức Từ phụ A Di Đà Phật, ý nghiã đích thực của sự kỷ niệm đó là ngoài việc nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh mọi người còn cần phải phát đại thệ nguyện lớn lao như đức Phật để đồng lúc vừa tu tập vừa thi hành những Phật sự mà qua đó chánh pháp được xiển dương, chúng sanh được lợi lạc; nếu chúng ta chỉ lo niệm Phật để bản thân mình được vãng sanh mà không quan tâm đến sự đau khổ của người khác thì vô hình chung chúng ta biến pháp môn niệm Phật thành pháp môn ích kỷ. Trong Kinh A Di Đà, đức Phật dạy: không thể dùng chút ít nhân duyên căn lành phước đức mà có thể vãng sanh về miền cực lạc”. Thượng tọa còn khuyến thỉnh mọi người nên dõng mãnh phát tâm Bồ đề, trải rộng lòng bi từ và nỗ lực làm mọi việc thiện trong lúc nhất tâm niệm Phật.

Sau thời Khai kinh do TT Trụ trì Thích Viên Lý chủ lễ, đại chúng đã được Ngài Viên Thành hướng dẫn tụng Kinh A Di Đà và kinh hành niệm Phật. Ngoài ra, TT Viên Huy cũng đã chia xẽ với mọi người về pháp môn niệm Phật và công năng thù thắng của sự niệm Phật. Thượng toạ cũng đã cùng mọi người nhất tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. Ai ai cũng cảm nhận năng lượng thanh tịnh và nguồn an lạc lớn lao mà mình đạt được trong suốt thời gian tu học. Trước khi rời chùa, mọi người đã phát nguyện là sẽ đem hết tâm thành để phụng sự chánh pháp, nhiêu ích hữu tình.


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.