Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

CHÙA DIỆU PHÁPTHƯ MỜI


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Thưa đạo hữu,

Để đền đáp công ân sâu dày của những bậc sanh thành dưỡng dục, thất thế cứu huyền, năm nay Chùa Diệu Pháp sẽ long trọng cửa hành Đại Lễ VU LAN Báo Hiếu Phụ Mẫu đúng vào lúc 10:30 giờ sáng chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2006 (nhằm ngày 13 tháng 7 năm Bính Tuất) tại Tu Viện BẢO PHÁP ở địa chỉ 9447 N. Old San Gabriel Canyon Rd., Azusa, CA 91702. Điện thoại (626) 614-0566.

Chương trình Đại Lễ ngoài phần dâng sớ VU LAN, truy tiến cửu huyền thất tổ, quá khứ đa sanh phụ mẫu, các chiến sĩ vị quốc vong thân, đồng bào nạn nhân chiến cuộc, oan hồn uổng tử v.v... Còn có Thuyết Pháp, Lễ Cúng Dường Trai Tăng, Phóng Sanh, Lễ Quy Y, Bông Hồng Cài Áo, thí thực Cô Hồn, và văn nghệ. Đặc biệt có Lễ Chúc Thọ cho quý cụ cao niên từ 75 tuổi trở lên. Chùa sẽ khai kinh và tụng kinh Vu Lan trong suốt một tuần lễ trước ngày Đại Lễ, vì vậy nếu quý đạo hữu nào muốn cầu siêu cho thân nhân xin hoan hỷ gởi tên họ về Chùa.

Thay mặt Chư Tăng Ni Chùa Diệu Pháp và Tu Viện Bảo Pháp, chúng tôi trân trọng kính mời đạo hữu và gia đình về Tu Viện đúng ngày giờ ghi trên để góp phần cầu nguyện.

Về Tu Viện và khuyến thỉnh mọi người về Tu Viện dự Lễ VU LAN không chỉ là việc làm báo ơn cha mẹ mà còn là một đóng góp to lớn trong việc dạy dỗ thế hệ con cháu chúng ta ý thức được truyền thống hiếu đễ cao quý của giống nòi.

Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ đạo hữu và gia đình luôn được an lạc và tựu thành mọi sở nguyện.

Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỷ liên lạc (626) 614-0566.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng,

Trụ Trì Chùa Diệu Pháp
Tỳ kheo Thích Viên Lý

 

Thư Mời   |   Hướng Dẫn Lộ Trình   |   English
Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.