Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

TRUNG LUẬN
(MADHYAMAKAKÀRIKÀ)

Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)

Hán dịch:
Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Thích Viên LýMỤC LỤC

TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ NHẤT

PHẨM THỨ NHẤT:
QUÁN NHÂN DUYÊN
PHẨM THỨ HAI:
QUÁN SÁT SỰ CHUYỂN ÐỘNG VÀ SỰ KHÔNG CHUYỂN ÐỘNG
(Quán Sát Sự Ðến Ði)
PHẨM THỨ BA:
QUÁN LỤC TÌNH
PHẨM THỨ TƯ:
QUÁN NĂM ẤM
PHẨM THỨ NĂM:
QUÁN LỤC CHỦNG (Ðịa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức)
PHẨM THỨ SÁU:
QUÁN ÁI DỤC VÀ KẺ THAM NHIỄM ÁI DỤC


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ HAI

PHẨM THỨ BẨY:
QUÁN SÁT BA TƯỚNG
(* Pháp hữu vi có ba tướng: Sanh, Trụ và Diệt)
PHẨM THỨ TÁM:
QUÁN TÁC VÀ TÁC GIẢ
(* Tác: tác nghiệp, nghiệp được tạo; Tác giả: người tạo nghiệp)
PHẨM THỨ CHÍN:
QUÁN SÁT BẢN TRỤ
(* Bản Trụ là một tên gọi khác của Thần Ngã)
PHẨM THỨ MƯỜI:
QUÁN LỬA VÀ NHIÊN LIỆU
PHẨM THỨ MƯỜI MỘT:
QUÁN SÁT BẢN TẾ
(* Trong tiếng Phạn Pùrvàpara-koti-parĩksa có nghĩa Biên Tế Trước Sau)
PHẨM THỨ MƯỜI HAI:
QUÁN SÁT VỀ SỰ THỐNG KHỔ
PHẨM THỨ MƯỜI BA:
QUÁN SÁT CÁC HÀNH
PHẨM THỨ MƯỜI BỐN:
QUÁN SÁT SỰ HÒA HỢP


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ BA

PHẨM THỨ MƯỜI LĂM:
QUÁN HỮU VÔ
PHẨM THỨ MƯỜI SÁU:
QUÁN SÁT VỀ SỰ TRÓI BUỘC VÀ GIẢI THOÁT
PHẨM THỨ MƯỜI BẨY:
QUÁN SÁT VỀ NGHIỆP
PHẨM THỨ MƯỜI TÁM:
QUÁN PHÁP (Àtma-parĩksà)
PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN:
QUÁN THỜI GIAN
PHẨM THỨ HAI MƯƠI:
QUÁN SÁT NHÂN VÀ QUẢ
PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT:
QUÁN SÁT VỀ SỰ SINH THÀNH VÀ HOẠI DIỆT


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ TƯ

PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI:
QUÁN SÁT ÐỨC NHƯ LAI
PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA:
QUÁN SÁT ÐIÊN ÐẢO
PHẨM THỨ HAI MƯƠI BỐN:
QUÁN SÁT TỨ ÐẾ (Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật)
PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM:
QUÁN SÁT NIẾT BÀN
PHẨM THỨ HAI MƯƠI SÁU:
QUÁN MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẨY:
QUÁN SÁT VỀ NHỮNG TÀ KIẾN      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.