Category Archives: Pháp thoại hàng tuần

KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKÀYA – PHÁP THOẠI HT THÍCH VIÊN LÝ 18/06/2023

🙏 Kinh Tăng Chi – Anguttara Nikàya – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý | Diệu Pháp Official ☸️ Chương Ba Pháp Phẩm 01-04 01. Phẩm Người Ngu 02. Phẩm Người Ðóng Xe 03. Phẩm Người 04. Phẩm Sứ Giả Của Trời 🐲 Pháp Thoại HT Thích Viên Lý 🌳 Chùa Diệu Pháp, ngày 28/06/2023 […]