KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKÀYA – PHÁP THOẠI HT THÍCH VIÊN LÝ 18/06/2023

🙏 Kinh Tăng Chi – Anguttara Nikàya – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý | Diệu Pháp Official
☸️ Chương Ba Pháp
Phẩm 01-04
01. Phẩm Người Ngu
02. Phẩm Người Ðóng Xe
03. Phẩm Người
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
🐲 Pháp Thoại HT Thích Viên Lý
🌳 Chùa Diệu Pháp, ngày 28/06/2023
🌸 Kính mời đại chúng cùng thọ trì và nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hoà bình chúng sanh an lạc và đại dịch Corona Virus sớm tiêu trừ.
 #HTThichVienLy
#Phapam
#kinh_tang_chi
#ChuaDieuPhap
#ChuaDieuNgu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *