Tag Archives: thông bạch vu lan 2023

THÔNG BẠCH VU LAN PL2567 – DL 2023

THÔNG BẠCH VU LAN PL 2567 – DL 2023 HT Thích Viên Lý Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư liệt vị, Vào thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, Phật giáo đã được khơi nguồn giữa một bối cảnh xã […]