CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI 2023 – CHÙA DIỆU PHÁP

Trong Ưu Bà Tắc Giới Kinh có dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức.”

Kính mời quý đạo hữu về Chùa Diệu Pháp tham dự Khoá Tu THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI vào ngày 09/12/2023

#Khoá_Tu_Bát_Quan_Trai_Giới
#HTThichVienLy
#Phapam
#ibctv
#ChuaDieuPhap
#ChuaDieuNgu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *