Tag Archives: kháo tu thọ bát quan trai giới 2023

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI 2023 – CHÙA DIỆU PHÁP

Trong Ưu Bà Tắc Giới Kinh có dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng […]