Tag Archives: kinh thủ lăng nghiêm

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ, TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG HƯỚNG TỚI ĐỜI SỐNG THANH CAO

Tại những thời điểm bất an, làm thế nào bạn có sự bình an trong tâm trí thay vì lo âu và bối rối? Trong Kinh Lăng Nghiêm, bài thứ 12, Đức Tỳ Xá Như Lai nói với Ngài Trì Địa Bồ Tát rằng: ” Nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai […]