Tag Archives: nóng giận là tự giết chết chính mình

Nóng Giận Là Tự Gi-ết Ch-ết Chính Mình – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý

Nóng giận là một thứ tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời. Nó là một trong ba thứ có gốc rễ sâu xa trải qua từ vô lượng kiếp. Nó thuộc loại câu sanh hay bản hữu chủng tử. Khi có mặt ta là đã có mặt nó. Ba thứ đó là: “Tham, […]